Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe

Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe kontroluje kvalitu vstupných surovín a materiálov vo výrobe celulózy a papiera, rovnako ako aj kvalitu finálnych produktov.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Kontrolór kvality
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543005 - Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 chemické látky a zmesi
 • stupeň EKR 4 technológia výroby celulózy a papiera
 • stupeň EKR 4 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 priemyselná ekológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 analýza vplyvov meniacich sa vlastností produktov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov.
 • stupeň EKR 4 vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 spracovanie technických rozborov a prognóz kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality a preberacích podmienok v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 návrh metód kontroly kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Zisťovanie príčin zníženej kvality celulózo-papierenských výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie