Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe kontroluje kvalitu vstupných surovín a materiálov vo výrobe celulózy a papiera, rovnako ako aj kvalitu finálnych produktov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy
Kontrolór kvality
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543005 - Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
4
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
4
chemické látky a zmesi
4
technológia výroby celulózy a papiera
4
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
4
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
4
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
priemyselná ekológia
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza vplyvov meniacich sa vlastností produktov v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov.
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
4
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v celulózo-papierenskej výrobe
4
spracovanie technických rozborov a prognóz kvality v celulózo-papierenskej výrobe
4
stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality a preberacích podmienok v celulózo-papierenskej výrobe
4
návrh metód kontroly kvality v celulózo-papierenskej výrobe
4
orientácia v normách kvality v celulózo-papierenskej výrobe
4
zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami v celulózo-papierenskej výrobe
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
4
skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Špecifikácia:
Zisťovanie príčin zníženej kvality celulózo-papierenských výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa