Ťažiar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ťažiar

Ťažiar obsluhuje a kontroluje zariadenia v zmysle prevádzkovej dokumentácie a bezpečnostných predpisov, nahlasuje poruchy zariadení a vyhotovuje záznamy o ich meraniach a kontrole. Testuje produkciu ťažobných sond a sleduje korigovanie ťažobných režimov na základe pokynov z operatívneho riadenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Čerpadlár ropy
Prevádzkový ťažiar ropy a plynu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8113 - Studniari, vŕtači a podobní pracovníci
SK ISCO-08 8113003 - Ťažiar
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba ropy a zemného plynu
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu Vŕtač, ťažiar, studniar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Ťažobné stroje a zariadenia.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy v oblasti obsluhy technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
  Špecifikácia:
  Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
 • stupeň EKR 3 technológia práce strojníka ťažobného stroja
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 3 metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
 • stupeň EKR 3 zásady vedenia technickej dokumentácie v bani
  Špecifikácia:
  Na ťažbu ropy a zemného plynu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 denné sledovanie a korigovanie ťažobných režimov
 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie automatizovaných zariadení pri ťažbe ropy a plynu a mobilných agregátov na prečisťovanie od parafínu
 • stupeň EKR 3 údržba ťažobných a zberných zariadení a úpravy technologického režimu ťažby ropy a plynu
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení (vrátane manipulácie) v zmysle prevádzkových a bezpečnostných predpisov
  Špecifikácia:
  Obsluha zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu.
 • stupeň EKR 3 zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
  Špecifikácia:
  Pri ťažbe ropy a zemného plynu.
 • stupeň EKR 3 kontrola a obsluha plynových sond, testovanie produkcie ťažobných sond

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie