Ťažiar

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Ťažiar Ťažiar obsluhuje a kontroluje zariadenia v zmysle prevádzkovej dokumentácie a bezpečnostných predpisov, vykonáva bežnú údržbu, nahlasuje a špecifikuje poruchy zariadení (vyhodnocuje disponibilitu zariadení). Zbiera údaje, vyhotovuje predpísané záznamy o meraniach a výsledku kontrol. Testuje produkciu sond, sleduje a koriguje ťažobné režimy na základe pokynov z dispečerského a operatívneho riadenia. Obsluhuje a kontroluje zariadenia pri ťažbe nerastných surovín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
26003/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Prevádzkový mechanik
SK Prevádzkový ťažiar
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: V oblasti ťažobného priemyslu.
ISCO-08
8113
SK ISCO-08
8113003
ESCO
2526
SK NACE Rev. 2
B06,B08,B09
CPA 2015
B06,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
8113003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
2
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Ťažba ropy a zemného plynu.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia využívané pri procese ťažby a úprave ropy a zemného plynu
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy bežnej údržby a nastavovania strojov a zariadení využívaných pri procese ťažby a úprave ropy a zemného plynu
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy pri procese ťažby a úprave ropy a zemného plynu
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné a prevádzkové predpisy pri ťažbe ropy a zemného plynu
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti obsluhy vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová (14) ?
Špecifikácia: Technické zariadenia: plynové a tlakové.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a posudzovanie technického stavu zariadení z pohľadu prevádzkyschopnosti
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
denné sledovanie, nastavovanie a korigovanie ťažobných režimov
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
monitorovanie a predchádzanie znečistenia životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Pri ťažbe ropy a zemného plynu.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie preventívnej údržby zariadení a technologických celkov
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
operatívna údržba a odstraňovanie bežných porúch ťažiarskych zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení (vrátane manipulácie) v zmysle prevádzkových a bezpečnostných predpisov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Obsluha zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a riadenie zariadení využívaných pri ťažbe ropy a plynu a technológie využívanej pri ich úprave
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?