Ťažiar

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Ťažiar obsluhuje a kontroluje zariadenia v zmysle prevádzkovej dokumentácie a bezpečnostných predpisov, nahlasuje poruchy zariadení a vyhotovuje záznamy o ich meraniach a kontrole. Testuje produkciu ťažobných sond a sleduje korigovanie ťažobných režimov na základe pokynov z operatívneho riadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Čerpadlár ropy
Prevádzkový ťažiar ropy a plynu
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8113 - Studniari, vŕtači a podobní pracovníci
SK ISCO-08
8113003 - Ťažiar
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba ropy a zemného plynu
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu
Vŕtač, ťažiar, studniar

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Špecifikácia:
Ťažobné stroje a zariadenia.
3
právne predpisy v oblasti obsluhy technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Špecifikácia:
Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
3
technológia práce strojníka ťažobného stroja
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
3
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
3
zásady vedenia technickej dokumentácie v bani
Špecifikácia:
Na ťažbu ropy a zemného plynu.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
denné sledovanie a korigovanie ťažobných režimov
3
obsluha a riadenie automatizovaných zariadení pri ťažbe ropy a plynu a mobilných agregátov na prečisťovanie od parafínu
3
údržba ťažobných a zberných zariadení a úpravy technologického režimu ťažby ropy a plynu
3
obsluha zariadení (vrátane manipulácie) v zmysle prevádzkových a bezpečnostných predpisov
Špecifikácia:
Obsluha zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu.
3
zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
Špecifikácia:
Pri ťažbe ropy a zemného plynu.
3
kontrola a obsluha plynových sond, testovanie produkcie ťažobných sond
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.