Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín

Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín kontroluje, obsluhuje, nastavuje a udržiava stroje a zariadenia pri úprave nerastných surovín.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8112 - Operátori zariadení na spracovanie nerastov
SK ISCO-08 8112007 - Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania nerastov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
 • stupeň EKR 3 technológia práce strojníka banských zariadení
 • stupeň EKR 3 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
 • stupeň EKR 3 pracovné prostredie a pracovné podmienky
  Špecifikácia:
  V úpravni nerastných surovín.
 • stupeň EKR 2 ochrana životného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 kontrola technického stavu strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
 • stupeň EKR 3 nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
 • stupeň EKR 3 údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
 • stupeň EKR 3 obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
  Špecifikácia:
  Obsluha strojného zariadenia pri prísune a odsune sypkých materiálov.
 • stupeň EKR 3 obsluha separačných zariadení a vibračných podávačov
 • stupeň EKR 3 kontrola vstupných surovín a kontrola výstupu upravenej suroviny z úpravárenskej linky
 • stupeň EKR 3 obsluha dopravných zariadení
  Špecifikácia:
  Pásové, závitovkové, článkové, či reťazové dopravníky, elevátory, vibračné podávače a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie