Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín kontroluje, obsluhuje, nastavuje a udržiava stroje a zariadenia pri úprave nerastných surovín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8112 - Operátori zariadení na spracovanie nerastov
SK ISCO-08
8112007 - Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania nerastov

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
3
technológia práce strojníka banských zariadení
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
3
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Špecifikácia:
V úpravni nerastných surovín.
3
ochrana životného prostredia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola technického stavu strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
3
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
3
údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
3
obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
Špecifikácia:
Obsluha strojného zariadenia pri prísune a odsune sypkých materiálov.
3
obsluha separačných zariadení a vibračných podávačov
3
kontrola vstupných surovín a kontrola výstupu upravenej suroviny z úpravárenskej linky
3
obsluha dopravných zariadení
Špecifikácia:
Pásové, závitovkové, článkové, či reťazové dopravníky, elevátory, vibračné podávače a pod.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.