Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín kontroluje, obsluhuje, nastavuje a udržiava stroje a zariadenia pri úprave nerastných surovín, drviče, mlyny, separátory, rozdružovače, lisy a dopravné technologické zariadenia. Pozná a vykonáva kontrolu technologickej dokumentácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
26002/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Mechanik strojov a zariadení
EN Maintenance man
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Norma STN EN ISO 14731 (koordinácia zvárania)
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Poznámka: Je to výhoda pri systéme autonómnej údržby.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Je viazaná získaním certifikátu.
ISCO-08
8112
SK ISCO-08
8112007
ESCO
2519
SK NACE Rev. 2
B05,B08,B09,C23
CPA 2015
B05,B08,B09,C23
Príslušnosť k povolaniu
8112007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
robotika
Príznak: Sektorová (10) ?
Špecifikácia: Mechanická funkčnosť a princípy pohyblivosti ramien robotov.
Perspektíva: Budúca
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pozná druhy mazív a ich vplyv na spoľahlivosť a dlhú prevádzkyschopnosť pri využití materiálov na báze nanotechnológií.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia práce strojníka banských zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovacia a ovládacia/riadiaca technika
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Kontrola úplnosti snímacích zariadení a správnosti nastavenia najmä po mechanickej stránke.
Perspektíva: Budúca
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Špecifické mazacie materiály na báze nanotechnológií.
Perspektíva: Budúca
4
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V úpravni nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov pre obsluhu a bežnú údržbu výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Zariadenia a linky monitorované snímačmi IoT (Internet vecí).
Perspektíva: Budúca
4
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov týkajúcich sa riadenia, obsluhy a bežnej údržby výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: Zariadenia a linky monitorované snímačmi IoT (Internet vecí).
Perspektíva: Budúca
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Drviace zariadenia, mlyny, triediace zariadenia, separátory, rozdružovače, briketačné, peletizačné linky a dopravné zariadenia pre dopravu zdrobnených alebo zušľachtených nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a hodnotenie dodržiavania technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov pri prevádzke a údržbe vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová (12) ?
Špecifikácia: Robotizované časti výrobných liniek na spracovanie a zušľachťovanie nerastných surovín.
Perspektíva: Budúca
4
kontrola technického stavu strojov a zariadení v rámci procesov úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vstupných surovín a kontrola výstupu upravenej suroviny z úpravárenskej linky
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola znečisťovania životného prostredia v priemyselnej výrobe a navrhovanie opatrení na jeho ochranu
Príznak: Sektorová (13) ?
Špecifikácia: Spracovanie, zušľachťovanie nerastných surovín a doprava surovín medzi uzlami ich spracovávania.
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie účinnosti práce sledovaním a vyhodnocovaním indikátorov životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Úpravárenské, zušľachťovacie a dopravné stroje a zariadenia pri úprave nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha separačných zariadení a vibračných podávačov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Obsluha strojného zariadenia pri prísune a odsune sypkých materiálov. Obsluha robotizovaného pracoviska zušľachťovacích liniek, na výstupe pri balení a odsune hotových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha jednoduchých upravárenských strojov a zariadení (drtičov uhlia, čerpadiel, odstrediviek, dopravníkov) v úpravovni surovín
Príznak: Sektorová (8) ?
Špecifikácia: Zariadenia pre pásovú, vibračnú, závitovkovú dopravu.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha dopravných zariadení
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Pásové, závitovkové, článkové, či reťazové dopravníky, elevátory, vibračné podávače a pod., kontrola správnosti a mechanického upevnenia snímačov IoT (Internet vecí) na týchto zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?