Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov obsluhuje stroje a zariadenia súvisiace s úpravou nerastných surovín drvením a mletím.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Mlynár
Obsluha drvičov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
8112 - Operátori zariadení na spracovanie nerastov
SK ISCO-08
8112001 - Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania nerastov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia práce strojníka banských zariadení
3
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
3
úpravárenské stroje a zariadenia
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3
ochrana životného prostredia
3
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
3
hygiena pri práci
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
Špecifikácia:
Napr. drvičov, čerpadiel, odstrediviek, dopravníkov.
3
údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
3
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.