Technik banskej záchrannej služby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik banskej záchrannej služby

Technik banskej záchrannej služby vykonáva práce na záchranu ľudských životov a majetku v bani a na povrchu.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe (§ 12 ods. 1 písm. e)
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117005 - Technik banskej záchrannej služby
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Príslušnosť k povolaniu Banský technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 banské záchranárstvo
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 4 záchranárska technika
  Špecifikácia:
  Hasičská a záchranárska technika v baníctve.
 • stupeň EKR 4 protiprašná prevencia a ochrana v baniach
 • stupeň EKR 4 protiprietržová ochrana v baniach
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  V baníctve.
 • stupeň EKR 4 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 4 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 4 pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie akcií na záchranu ľudských životov a majetku pri prevádzkových nehodách v bani a na povrchu banskej prevádzky
 • stupeň EKR 4 zásahy na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách v bani a na povrchu v rizikovom prostredí v banskej prevádzke
 • stupeň EKR 4 odstraňovanie havarijných a nebezpečných stavov, napr. stavba hrádzí a stien, vystužovanie objektov, injektáž, interné postreky, inertizácia uzavretých priestorov v banskej prevádzke
 • stupeň EKR 4 kontrola protipožiarnej a protivýbuchovej prevencie objektov a technologických zariadení v banskej prevádzke

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o absolvovaní kvalifikačnej skúšky pred komisiou vymenovanou vedúcim hlavnej banskej záchrannej stanice podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe (§ 12 ods. 1 písm. e)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie