Technik banskej záchrannej služby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik banskej záchrannej služby vykonáva práce na záchranu ľudských životov a majetku v bani a na povrchu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe (§ 12 ods. 1 písm. e)
ISCO-08
3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08
3117005 - Technik banskej záchrannej služby
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
banské záchranárstvo
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
4
záchranárska technika
Špecifikácia:
Hasičská a záchranárska technika v baníctve.
4
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
4
protiprietržová ochrana v baniach
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
Špecifikácia:
V baníctve.
4
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie akcií na záchranu ľudských životov a majetku pri prevádzkových nehodách v bani a na povrchu banskej prevádzky
4
zásahy na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách v bani a na povrchu v rizikovom prostredí v banskej prevádzke
4
odstraňovanie havarijných a nebezpečných stavov, napr. stavba hrádzí a stien, vystužovanie objektov, injektáž, interné postreky, inertizácia uzavretých priestorov v banskej prevádzke
4
kontrola protipožiarnej a protivýbuchovej prevencie objektov a technologických zariadení v banskej prevádzke
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o absolvovaní kvalifikačnej skúšky pred komisiou vymenovanou vedúcim hlavnej banskej záchrannej stanice podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe (§ 12 ods. 1 písm. e)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov