Technológ pre úpravu nerastných surovín

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technológ pre úpravu nerastných surovín stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu výroby. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií, vypracováva a aktualizuje technologickú alebo výkresovú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
viac...
ISCO-08
3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08
3117002 - Technológ pre úpravu nerastných surovín
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
motivovanie ľudí
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika a riadenie v baníctve
7
vplyvy poddolovania
7
banská degazácia a klimatizácia
7
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
7
metódy likvidácie baní
7
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
7
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
7
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
7
technológia výroby a spracovania surovín
7
systémy a štandardy riadenia kvality v oblasti výroby a spracovania nerastných surovín
7
zásady tvorby technologických postupov výroby
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
7
banská geomechanika
6
banská geológia
6
doprava v podzemí a na povrchu
6
pracovné prostredie a pracovné podmienky
6
banské záchranárstvo
5
postupy v projektovaní technologických procesov
Špecifikácia:
Pre úpravu nerastných surovín.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov, vrátane zmien v baníctve
7
optimalizácia výrobných procesov
7
orientácia v normách a technických podkladoch
7
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
7
spracovávanie dlhodobých výhľadov o možnostiach využívania nových technológií a postupov trhacích prác s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti pri ich vykonávaní
7
vyhotovovanie technologických postupov v baníctve
7
organizovanie likvidácie havárie na povrchu
7
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku
7
bezpečné a odborné riadenie činnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.