Technológ pre úpravu nerastných surovín

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technológ pre úpravu nerastných surovín

Technológ pre úpravu nerastných surovín stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu výroby. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií, vypracováva a aktualizuje technologickú alebo výkresovú dokumentáciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

viac...
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117002 - Technológ pre úpravu nerastných surovín
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Banský technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v baníctve
 • stupeň EKR 7 vplyvy poddolovania
 • stupeň EKR 7 banská degazácia a klimatizácia
 • stupeň EKR 7 protiprašná prevencia a ochrana v baniach
 • stupeň EKR 7 metódy likvidácie baní
 • stupeň EKR 7 metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
 • stupeň EKR 7 metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
 • stupeň EKR 7 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania surovín
 • stupeň EKR 7 systémy a štandardy riadenia kvality v oblasti výroby a spracovania nerastných surovín
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 6 banská geomechanika
 • stupeň EKR 6 banská geológia
 • stupeň EKR 6 doprava v podzemí a na povrchu
 • stupeň EKR 6 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 5 banské záchranárstvo
 • stupeň EKR 7 postupy v projektovaní technologických procesov
  Špecifikácia:
  Pre úpravu nerastných surovín.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov, vrátane zmien v baníctve
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných procesov
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technických podkladoch
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
 • stupeň EKR 7 spracovávanie dlhodobých výhľadov o možnostiach využívania nových technológií a postupov trhacích prác s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti pri ich vykonávaní
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie technologických postupov v baníctve
 • stupeň EKR 7 organizovanie likvidácie havárie na povrchu
 • stupeň EKR 7 riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku
 • stupeň EKR 7 bezpečné a odborné riadenie činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie