Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat) zbiera odpad živočíšneho pôvodu, zabezpečuje jeho odvoz do prevádzky určenej na likvidáciu, prípadne vykonáva odchyt túlavých zvierat.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
9629 - Pomocní pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08
9629008 - Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etológia
Špecifikácia:
Všeobecnobiologické základy a zákonitosti správania sa živočíchov.
3
zoológia
Špecifikácia:
Základné rozlíšenie živočíšnych druhov. Druhy hospodárskych a spoločenských zvierat.
3
metódy odchytu živočíšneho konfiškátu
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technológie kafilérií
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Druhy odpadov živočíšneho pôvodu.
3
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
3
príznaky a patologicko-anatomické zmeny pri ochoreniach zvierat, najmä zoonózy
Špecifikácia:
Vedomosti o zoonózach - infekciách prirodzene prenosných medzi zvieratami a ľuďmi.
3
zásady likvidácie tiel uhynutých a utratených zvierat
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výber účinných prostriedkov alebo prípravkov na asanáciu miest alebo zariadení
3
vedenie predpísanej evidencie o zbere kadáverov a odchytených túlavých zvieratách
3
ochrana pred šírením antropozoonóz a nebezpečných ochorení zvierat
3
zabezpečovanie likvidácie tiel uhynutých a utratených zvierat v súlade s predpismi a nariadeniami
3
zabraňovanie šíreniu infekčných chorôb
3
odchyt túlavých zvierat a ich odvoz do karanténnej stanice
3
komplexné, odborné a bezpečné zabezpečenie odvozu a neškodné odstránenie nebezpečného živočíšneho odpadu
3
rozpoznávanie základných patologicko-anatomickych zmien pri ochoreniach zvierat asanovaných po uhynutí v záujme zabránenia možného prenosu na ľudí alebo zvieratá
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 9)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.