Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)

Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat) zbiera odpad živočíšneho pôvodu, zabezpečuje jeho odvoz do prevádzky určenej na likvidáciu, prípadne vykonáva odchyt túlavých zvierat.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 9629 - Pomocní pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 9629008 - Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 etológia
  Špecifikácia:
  Všeobecnobiologické základy a zákonitosti správania sa živočíchov.
 • stupeň EKR 3 zoológia
  Špecifikácia:
  Základné rozlíšenie živočíšnych druhov. Druhy hospodárskych a spoločenských zvierat.
 • stupeň EKR 3 metódy odchytu živočíšneho konfiškátu
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 technológie kafilérií
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Druhy odpadov živočíšneho pôvodu.
 • stupeň EKR 3 hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 3 príznaky a patologicko-anatomické zmeny pri ochoreniach zvierat, najmä zoonózy
  Špecifikácia:
  Vedomosti o zoonózach - infekciách prirodzene prenosných medzi zvieratami a ľuďmi.
 • stupeň EKR 3 zásady likvidácie tiel uhynutých a utratených zvierat

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 výber účinných prostriedkov alebo prípravkov na asanáciu miest alebo zariadení
 • stupeň EKR 3 vedenie predpísanej evidencie o zbere kadáverov a odchytených túlavých zvieratách
 • stupeň EKR 3 ochrana pred šírením antropozoonóz a nebezpečných ochorení zvierat
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie likvidácie tiel uhynutých a utratených zvierat v súlade s predpismi a nariadeniami
 • stupeň EKR 3 zabraňovanie šíreniu infekčných chorôb
 • stupeň EKR 3 odchyt túlavých zvierat a ich odvoz do karanténnej stanice
 • stupeň EKR 3 komplexné, odborné a bezpečné zabezpečenie odvozu a neškodné odstránenie nebezpečného živočíšneho odpadu
 • stupeň EKR 3 rozpoznávanie základných patologicko-anatomickych zmien pri ochoreniach zvierat asanovaných po uhynutí v záujme zabránenia možného prenosu na ľudí alebo zvieratá
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 9)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie