Dezinsektor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dezinsektor

Dezinsektor likviduje alebo obmedzuje výskyt škodlivého a z nákazového dôvodu významného hmyzu a ostatných článkonožcov. Prácu vykonáva v interiéri a exteriéri.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Likvidátor škodlivého hmyzu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 7544 - Likvidátori škodcov a buriny
SK ISCO-08 7544001 - Dezinsektor
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Výroba potravín
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Likvidátor škodcov a buriny

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy dezinsekcie a deratizácie
  Špecifikácia:
  Dezinsekcia - základné pojmy, druhy škodlivého hmyzu a roztočov. Prehľad skupín dezinsekčných prípravkov. Spôsoby aplikácie dezinsekčných prípravkov, pracovné a technologické postupy. Prírodné ohniskové nákazy, preventívna a represívna dezinsekcia, postreková technika na výkon dezinsekcie, hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri dezinsekcii. Deratizácia - základné pojmy, biológia škodlivých hlodavcov, prehľad skupín schválených deratizačných prípravkov, spôsoby deratizácie, aplikácie a mechanizmus účinku, dávkovanie, teoretické a praktické zručnosti pri výkone deratizácie, pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov, spôsoby kontroly a vyhodnotenia ich účinnosti, preventívnych opatrení proti vnikaniu, zahniezdeniu, premnoženiu a ďalšiemu šíreniu škodlivých hlodavcov, zásady ochrany a bezpečnosti práce pri deratizácii.
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
  Špecifikácia:
  Prehľad skupín dezinfekčných prípravkov a mechanizmus ich účinku, pracovné a technologické postupy, aplikácia dezinfekčných prípravkov a hodnotenie účinnosti, dezinfekcia v objektoch živočíšnej výroby, ochranná a ohnisková dezinfekcia. Alternatívne (nechemické) metódy dezinfekcie (plameň, ozón,...).
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
  Špecifikácia:
  Epidemiológia, základy z mikrobiológie - základné pojmy, úloha a náplň epidemiológie a epizootológie, hygiena životného prostredia, spôsoby prenosu infekčných ochorení.
 • stupeň EKR 4 chemické látky a zmesi
 • stupeň EKR 4 entomológia
  Špecifikácia:
  Vedomosti o hmyze.
 • stupeň EKR 4 hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 4 biológia
 • stupeň EKR 4 ekológia
 • stupeň EKR 4 epizootológia a parazitológia
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti súvisiace s likvidáciou živočíšnych škodcov.
 • stupeň EKR 4 environmentálna toxikológia
 • stupeň EKR 4 fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
  Špecifikácia:
  Fyziológia a anatómia hmyzu a ostatných článkonožcov.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 zoológia
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o používaní osobných ochranných prostriedkov
  Špecifikácia:
  Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Príloha č. 3, napr. č. 8.1. Ochranný odev (8.1.7. pri práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 monitorovanie a ničenie škodcov
  Špecifikácia:
  Výkon dezinsekcie v závislosti od výsledkov prieskumných prác.
 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
 • stupeň EKR 4 práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri riadení dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných zásahov
 • stupeň EKR 4 dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok
 • stupeň EKR 4 kontrola spotreby dezinsekčných preparátov a vedenie evidencie preparátov
 • stupeň EKR 4 používanie chemických prípravkov na dezinsekciu interiérov a exteriérov
 • stupeň EKR 4 príprava chemických prostriedkov na účely dezinsekcie (odhmyzovania)
 • stupeň EKR 4 aplikácia opatrení proti reinvázii hmyzu v asanovaných priestoroch
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie schváleného technologického postupu pri dezinsekcii
 • stupeň EKR 4 kontrola účinnosti vykonanej dezinsekčnej akcie, vyhodnocovanie stavu po zásahu
 • stupeň EKR 4 vedenie predpísanej evidencie o dezinsekcii formou protokolu s uvedením všetkých predpísaných údajov
 • stupeň EKR 4 aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
 • stupeň EKR 4 obsluha dezinsekčných, deratizačných a dezinfekčných zariadení a prístrojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie