Špecialista výživy a technológie výroby krmív

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista výživy a technológie výroby krmív riadi výrobu krmív, kŕmnych zmesí a výživových koncentrátov, krmivárske výrobné procesy, modeluje výživové programy zvierat a aplikuje optimalizované systémy výživy v praxi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Výživár - krmivár
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132003 - Špecialista výživy a technológie výroby krmív
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista poľnohospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zootechnika
Špecifikácia:
Úžitkové schopnosti, techniky chovu a produkcie hospodárskych zvierat.
7
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
7
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
7
zásady výživy zvierat
Špecifikácia:
Vrátane zásad kŕmenia hospodárskych zvierat.
7
reprodukcia hospodárskych zvierat
7
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
7
technológia spracovania surovín pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí
7
doplnkové látky, kŕmne suroviny a ich skladovanie
7
suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
7
technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
7
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe krmív
7
metódy analýzy krmív
7
krmivárstvo
7
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou krmív
Špecifikácia:
Zákon č. 271/2005 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
7
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
7
technológia výroby premixov a medikovaných krmív
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
stroje a zariadenia na výrobu krmív
7
welfare zvierat
Špecifikácia:
Životné podmienky zvierat.
6
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
6
poruchy metabolizmu zvierat
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
optimalizácia receptúr prípravy kŕmnych zmesí
7
hodnotenie kvality krmív a kŕmnych zmesí
7
riadenie technologického procesu výroby krmív
7
poradenstvo pri konzervovaní a skladovaní kŕmiv pre živočíšnu výrobu, zostavovanie a optimalizácia kŕmnych dávok
7
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu v kŕmnej prevádzke
7
riadenie ovládacích panelov pri výrobe krmív
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
modelovanie výživových programov zvierat
7
aplikovanie optimalizovaných systémov výživy v praxi
7
riadenie procesu konzervovania krmív a kŕmnych zmesí
7
zabezpečovanie skladovania surovín a hotových výrobkov a ich expedícia
7
riadenie výroby krmív, kŕmnych zmesí a výživových koncentrátov
7
hodnotenie stavu výživy zvierat a kvality finálnej produkcie
7
poradenstvo v oblasti výživy zvierat a marketingové činnosti s tým spojené
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.