Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože

Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože kontroluje, testuje a skúša kvalitu vstupných surovín, materiálov a hotových výrobkov v kožiarskej a obuvníckej výrobe. Zameriava sa pritom na celkový vzhľad výrobku, jeho funkčnosť, remeselné vyhotovenie, správne označenie, čistotu, farebnú, materiálovú a rozmerovú zhodu výrobkov, požadovaný spôsob balenia. Spolupracuje s pracovníkmi technologickej prípravy alebo riadenia výrobného procesu na riešení zistených disproporcií alebo reklamácií odberateľa. Rozhoduje o zaradení výrobku do nižšej kvalitatívnej triedy.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543002 - Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
  Špecifikácia:
  Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby skúšania.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania kože
 • stupeň EKR 4 technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania kožušín
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 technológia výroby obuvi
  Špecifikácia:
  Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a vybavovanie reklamácií obuvi a výrobkov z kože
 • stupeň EKR 4 vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 4 analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 4 navrhovanie metód kontroly kvality kožiarskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 odstraňovanie drobných defektov a nerovností v kožiarskej a obuvníckej výrobe
  Špecifikácia:
  žehlením, farbením, voskovaním a inými spôsobmi
 • stupeň EKR 3 mechanické a chemické čistenie obuvi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie