Kvalitár, kontrolór textilu a odevov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór textilu a odevov

Kvalitár, kontrolór textilu a odevov kontroluje kvalitu materiálu a výrobkov, celkový vzhľad výrobkov, overuje funkčnosť jednotlivých dielov a kompletných textilných výrobkov a odevov. Rozhoduje o zaradení výrobku do nižšej kvalitatívnej triedy alebo pri opraviteľných závadách o jeho vrátení do výroby na opravu.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543001 - Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 4 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 4 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 odevné technológie
 • stupeň EKR 4 priemyselné šitie
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy tkanín a pletenín čistením a zapieraním, vrátane značenia chýb
 • stupeň EKR 4 vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 4 navrhovanie metód kontroly kvality v odevnej výrobe
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie