Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi

Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi vyrába a opravuje zákazkovú či malosériovú obuv.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Opravár obuvi
Výrobca obuvi
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7536 - Obuvníci a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7536002 - Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Obuvník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia opráv obuvi
 • stupeň EKR 3 technológia šitia zvrškov obuvi
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 3 technológia výroby obuvi
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 2 technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 3 pracovné nástroje a pomôcky na výrobu a opravu obuvi
 • stupeň EKR 3 ochranný odev
 • stupeň EKR 3 materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 3 základné postupy tvorby ceny
  Špecifikácia:
  Tvorby ceny obuvi a opravy obuvi.
 • stupeň EKR 3 anatómia chodidla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, materiálu, nástrojov a technologických podmienok na výrobu obuvi
 • stupeň EKR 3 tvorba strihov, šablón a modelov
  Špecifikácia:
  obuvi
 • stupeň EKR 3 príjem zákazkovej obuvi k opravám, výdaj opravenej obuvi zákazníkom, vybavovanie reklamácií
 • stupeň EKR 3 vyhotovovanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
 • stupeň EKR 3 ručné spojovanie zvrškových a spodkových dielcov obuvi
 • stupeň EKR 3 napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
 • stupeň EKR 3 obsluha obuvníckych strojov
 • stupeň EKR 3 vybavovanie reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 3 značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
  Špecifikácia:
  V procese výroby, opravy obuvi.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 orientácia v normách a v technických podkladoch v obuvníctve
 • stupeň EKR 2 posudzovanie kvality obuvníckych polotovarov, materiálov a obuvi
 • stupeň EKR 2 základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 používanie ručného obuvníckeho náradia
 • stupeň EKR 3 oprava obuvi, koženej galantérie, úprava vzhľadu opraveného výrobku
 • stupeň EKR 3 balenie hotových výrobkov
 • stupeň EKR 3 príprava materiálu na výrobu a opravu obuvi
 • stupeň EKR 3 prijímanie platieb za služby
 • stupeň EKR 3 komunikácia so zákazníkmi
 • stupeň EKR 3 tvorba ceny
 • stupeň EKR 3 zameriavanie mier zákazníka pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie