Garbiar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Garbiar

Garbiar zabezpečuje spracovanie rôznych druhov surových zvieracích koží fyzikálno-chemickými a mechanickými postupmi na useň určenú na ďalšie spracovanie. Upravuje, zastriháva, oškrabáva, čistí surovinu, prípadne leští, farbí a dokončuje finálne usne.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Spracovateľ koží
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7535 - Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
SK ISCO-08 7535005 - Garbiar
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Garbiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia úpravy usní a kožušín
 • stupeň EKR 3 technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania kožušín
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania kože
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 2 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 úprava a spracovanie kožušín na výrobu (napínanie, sušenie, farbenie, mazanie, mäkčenie, brúsenie, strihanie, žehlenie atď.)
  Špecifikácia:
  napínanie, sušenie, farbenie, mazanie, mäkčenie, brúsenie, strihanie, žehlenie atď.
 • stupeň EKR 3 pomocné pracovné operácie pri spracovaní kože a výrobe usní
 • stupeň EKR 3 obsluha koželužských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 výroba a opracovanie holiny
  Špecifikácia:
  Námok, odchlpovanie, omykanie, štiepanie, kruponovanie, morenie, atď.
 • stupeň EKR 3 chemické čistenie usní a kožušín
 • stupeň EKR 3 chemické úpravy v rámci procesu čistenia usní a kožušín
 • stupeň EKR 3 mokré čistenie usní
 • stupeň EKR 3 úpravy usní a kožušín po procese čistenia
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 2 posudzovanie kvality usní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie