Brašnár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Brašnár Brašnár vyrába rôzne druhy brašnárskych, galantérnych výrobkov a športových potrieb z usní, syntetických usní a textilu a z podobných plošných syntetických materiálov. Práca je vykonávaná väčšinou v kusovej alebo malosériovej výrobe. Na základe technických podkladov pripravuje základný a pomocný materiál, z ktorého ručne alebo strojovo vymeriava, strihá, vyrezáva, či vysekáva dielce a súčiastky potrebné na výrobky. Po ich predpríprave štiepaním, kosením, prípadne žehlením, zostavuje prevažne šitím, lepením, tepelným tvarovaním a montážou kovových súčastí hotové výrobky, ktoré upravuje do finálnej podoby. Súčasťou jeho práce je triedenie a kontrola kvality vstupného materiálu, ako aj priebežná a výstupná kontrola vrátane úprav a opráv. Pri svojej práci využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s brašnárskou a galantérnou výrobou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2477/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti výroby kožených výrobkov.
ISCO-08
7535
SK ISCO-08
7535003
ESCO
2329
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7535003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje a zariadenia v brašnárskej a galantérnej výrobe, ich nastavovanie, obsluha a základná údržba
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky prípravy, úpravy, zdobenia a finálnej úpravy dielcov a výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia a pracovné postupy v brašnárskej a galantérnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri aplikácii funkčných a ozdobných kovových a spojovacích súčastí brašnárskych a galantérnych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne postupy pri výrobe brašnárskych a galantérnych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v brašnárskej a galantérnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady konštrukcie a modelovania rôznych vzorov rukavíc
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v kožiarskej, brašnárskej a galantérnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Useň, syntetická useň, textil, plasty, guma, kovové materiály vlastnosti, chyby a spôsoby posudzovania kvality.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby rukavíc rôznych typov, tvaru a veľkosti
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Technológia a technika ručného a strojového šitia usňových a ostatných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a brašnárskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby označovania brašnárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby športových potrieb
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Lopty, ochranné rukavice, pomôcky a potreby pre rôzne športy, kde sa využíva koža ako základný materiál.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a pracovnej dokumentácii pri výrobe brašnárskych a galantérnych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, materiálu a technologických podmienok na výrobu brašnárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia postupov na kontrolu kvality v procese výroby a označovanie hotových výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia inovatívnych postupov pri výrobe brašnárskych a galantérnych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba šablón na výrobu brašnárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia teoretických vedomostí a praktických skúseností pri predaji a distribúcii brašnárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie rôznych druhov brašnárskych a galantérnych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vystrihovanie, vykrajovanie a vyrezávanie usňových dielcov a súčiastok a ich úprava štiepaním a zrezávaním
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava a odstraňovanie chýb na výrobkoch
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba dielov brašnárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy a zdobenie dielov a hotových brašnárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zosadzovanie, spojovanie a šitie dielcov a súčastí brašnárskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Rámiky, pracky, lišty, nity, držiaky, kovové aplikácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, obsluha a základná údržba strojov a zariadení pri výrobe brašnárskych a galantérnych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava podšívkových a vystužovacích dielcov a súčiastok pre brašnárske a galantérne výrobky
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
optimálne využívanie materiálu pri výrobe a jeho ďalšie zhodnotenie s cieľom minimalizácie odpadu
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné a strojové šitie usňových výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?