Brašnár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Brašnár

Brašnár vyrába rôzne druhy brašnárskych, galantérnych výrobkov a športových potrieb z usní, textilu a z podobných plošných syntetických materiálov. Pripravuje, vymeriava, strihá či vysekáva základný a pomocný materiál, ručne alebo strojovo zostavuje prevažne šitím, lepením či tepelným tvarovaním finálne výrobky a upravuje ich.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7535 - Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
SK ISCO-08 7535003 - Brašnár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Spracovateľ kože

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
 • stupeň EKR 3 metódy modelovania a konštrukcie dielcov
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní usní
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania kože
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby materiálov v kožiarskej výrobe
  Špecifikácia:
  Druhy, vlastnosti, chyby a spôsoby rozborov a skúšok.
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v kožušníckej a brašnárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, materiálu a technologických podmienok na výrobu brašnárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 tvorba šablón na výrobu brašnárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 3 vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
 • stupeň EKR 3 ručné a strojové šitie usňových výrobkov
 • stupeň EKR 3 výroba dielov brašnárskych výrobkov (rozmeriavanie, vysekávanie, rezanie, strihanie atď.)
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy a zdobenie dielov a hotových brašnárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 zosadzovanie, spojovanie a šitie dielcov a súčastí brašnárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie