Brašnár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Brašnár vyrába rôzne druhy brašnárskych, galantérnych výrobkov a športových potrieb z usní, textilu a z podobných plošných syntetických materiálov. Pripravuje, vymeriava, strihá či vysekáva základný a pomocný materiál, ručne alebo strojovo zostavuje prevažne šitím, lepením či tepelným tvarovaním finálne výrobky a upravuje ich.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7535 - Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
SK ISCO-08
7535003 - Brašnár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Spracovateľ kože

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
3
metódy modelovania a konštrukcie dielcov
3
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní usní
3
technológia spracovania kože
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
druhy, vlastnosti a chyby materiálov v kožiarskej výrobe
Špecifikácia:
Druhy, vlastnosti, chyby a spôsoby rozborov a skúšok.
3
technické kreslenie v kožušníckej a brašnárskej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba postupu práce, materiálu a technologických podmienok na výrobu brašnárskych výrobkov
3
tvorba šablón na výrobu brašnárskych výrobkov
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
3
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
3
ručné a strojové šitie usňových výrobkov
3
výroba dielov brašnárskych výrobkov (rozmeriavanie, vysekávanie, rezanie, strihanie atď.)
3
povrchové úpravy a zdobenie dielov a hotových brašnárskych výrobkov
3
zosadzovanie, spojovanie a šitie dielcov a súčastí brašnárskych výrobkov
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.