Rukavičkár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Rukavičkár

Rukavičkár vyrába rôzne druhy rukavíc ručným a strojovým šitím.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Výrobca rukavíc
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7535 - Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
SK ISCO-08 7535002 - Rukavičkár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Spracovateľ kože

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby kožených rukavíc
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 metódy modelovania a konštrukcie dielcov
 • stupeň EKR 2 základné pravidlá pri modelovaní výrobkov do rôznych veľkostí
 • stupeň EKR 2 technológia úpravy usní a kožušín
 • stupeň EKR 1 druhy, vlastnosti, chyby základných a pomocných materiálov pri výrobe rukavíc
 • stupeň EKR 3 nástroje, pomôcky, stroje a zariadenia pri výrobe rukavíc
 • stupeň EKR 2 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania kože
 • stupeň EKR 3 spôsoby skladovania, ošetrovania a prípravy materiálu pre výrobu rukavíc

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 výroba dielcov rukavíc (rozmeriavanie, vysekávanie, rezanie, strihanie atď.)
 • stupeň EKR 3 zosadzovanie, spájanie a šitie dielcov a súčastí z rukavíc
 • stupeň EKR 3 vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
 • stupeň EKR 3 ručné a strojové šitie usňových výrobkov
 • stupeň EKR 2 povrchové úpravy a zdobenie dielov a hotových rukavíc
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality usní, základných a pomocných materiálov pri výrobe rukavíc
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, materiálu, nástrojov a technologických podmienok na výrobu rukavíc
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch pri výrobe rukavíc
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby a ceny materiálu a konečnej ceny výrobku
 • stupeň EKR 3 tvorba výkresov, šablón a strihov podľa technickej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie