Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe ručne alebo na šijacích strojoch zošíva diely do celkov pri zákazkovej a sériovej výrobe zvrškov obuvi, kožušín alebo koženej galantérie, usňových odevov a rukavíc, prípadne usňových úžitkových predmetov. Pripravuje jednotlivé diely, značí ich, zostavuje výrobky šitím, pripravuje, zošíva a pripája podšívkové časti, prípadne dotvára konečný vzhľad dielcov alebo polotovarov, napríklad zdobením, vyšívaním, čistením, zažehľovaním, vystužovaním, zahýbaním okrajov, dierovaním, nitovaním, prípadne tepelným tvarovaním. Priebežne kontroluje kvalitu práce, nastavuje, ošetruje a udržiava šijacie stroje a ďalšie zariadenia potrebné na výkon práce. Pri práci využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s obuvníckou a kožiarskou výrobou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2470/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7533
SK ISCO-08
7533002
ESCO
2467
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7533002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Druhy, príprava, nastavenie, obsluha.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Spôsoby manipulácie s materiálom.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
Perspektíva: Aktuálna
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia šitia zvrškov obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Výroba usní a kožušín, druhy, vlastnosti usní, spôsob ich spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy zhotovovania obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri aplikácii kovových, spojovacích a ozdobných súčastí výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí na časti a dielce v obuvníckej a kožiarskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne metódy a postupy v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lepidlá (ich vlastnosti a druhy) a techniky spájania dielcov, podšívok a výrobkov lepením
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy značenia obuvi a kožených výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne materiály, poloprodukty a produkty v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Tovaroznalectvo textilných a kožených výrobkov a obuvi.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických podkladoch a normách kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej dokumentácii, pracovných postupoch a inštrukciách v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava materiálov na výrobu kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Strihanie, rezanie a vysekávanie jednotlivých častí dielov, orezávanie, zaklepávanie, lisovanie, žehlenie, značenie, tvarovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné a strojové šitie kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a opravy kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie zistených nedostatkov a nepresností výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, zhotovenie, tvarovanie a zapracovanie vystužovacích dielcov a súčastí do obuvníckych a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanické úpravy hotových výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Zdobenie, tvarovanie, farbenie a úprava okrajov a ďalšie úpravy konečného vzhľadu výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Strihanie, rezanie, vysekávanie, ručné a strojové šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie vrchných dielov a častí obuvníckych a kožiarskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, zostavovanie, spájanie a šitie podšívkových dielcov a súčastí kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
správny výber a aplikácia lepidiel pri spájaní dielcov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Výber vhodných lepidiel, ich množstva, minimalizácia odpadov, technika lepenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie šijacích strojov na jednotlivé druhy stehov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Výmena nití, ihiel a príslušenstva.
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia ekologických postupov v obuvníckej výrobe pri nakladaní s odpadmi, minimalizácii vzniku odpadov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
triedenie, značenie, registrácia a uskladňovanie hotových polotovarov na ďalšiu obuvnícku a kožiarsku výrobu
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Strojové šitie, prešívanie, prišívanie usňových, kožušinových a textilných súčastí a dielcov, lepenie, žehlenie, lisovanie, zaklepávanie, tvarovanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?