Šička odevnej a technickej konfekcie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Šička odevnej a technickej konfekcie

Šička odevnej a technickej konfekcie vykonáva ručné a strojové šitie odevov a technickej konfekcie, ručný a automatizovaný výrez základného materiálu.Vykonáva práce pri medzioperačnom a konečnom žehlení, čistí výrobky, vykonáva niektoré ručné práce súvisiace s výrobou. Zabezpečuje starostlivosť o stroje a zariadenie a stará sa o bežnú údržbu a nastavovanie strojov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:

ISCO-08 7533 - Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7533001 - Šička odevnej a technickej konfekcie
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Šička

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 priemyselné šitie
 • stupeň EKR 2 odevné technológie
 • stupeň EKR 2 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 2 technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
 • stupeň EKR 2 technológia vyšívania
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Všeobecné vedomosti o bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
 • stupeň EKR 2 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 2 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 tovaroznalectvo textilu a kože

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 kontrola prevádzkyschopnosti šijacích strojov
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba vo výrobe odevov a technickej konfekcie
 • stupeň EKR 2 zisťovanie materiálových a výrobných chýb
  Špecifikácia:
  v odevnej výrobe a výrobe technickej konfekcie
 • stupeň EKR 2 strojové strihanie, vyrezávanie a vysekávanie jednotlivých dielcov z textilného materiálu v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
 • stupeň EKR 2 dokončovanie, zdobenie, tvarovanie a ďalšie úpravy konečného vzhľadu výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 2 obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
  Špecifikácia:
  šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
 • stupeň EKR 2 obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie