Šička odevnej a technickej konfekcie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Šička odevnej a technickej konfekcie Šička odevnej a technickej konfekcie vykonáva ručné a strojové šitie odevov a technickej konfekcie, ručný a automatizovaný výrez základného materiálu. Vykonáva práce pri medzioperačnom a konečnom žehlení, čistí výrobky, vykonáva niektoré ručné práce súvisiace s výrobou. Vykonáva efektívne jednotlivé technologické operácie vo výrobe odevov a technickej konfekcie, ktoré vedú k zhotoveniu výrobkov alebo polotovarov. Zabezpečuje starostlivosť o stroje a zariadenia a stará sa o bežnú údržbu a nastavovanie strojov. Využíva pri práci inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou odevov a technickej konfekcie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2469/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7533
SK ISCO-08
7533001
ESCO
2452
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
7533001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy hospodárneho využívania materiálov a energií pri výrobe technickej a špeciálnej konfekcie
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Pracovník uplatňuje také postupy práce, aby ich aplikovaním dosiahol maximálnu hospodárnosť pri spotrebe materiálu a eliminoval spotrebu energie vo výrobnom procese.
Perspektíva: Aktuálna
2
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v odevnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
inovatívne metódy a postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Všeobecné vedomosti o bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkyschopnosti šijacích strojov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zisťovanie materiálových a výrobných chýb
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Pracovník vie zisťovať materiálové a výrobné chyby v odevnej výrobe a výrobe technickej konfekcie.
Perspektíva: Aktuálna
2
strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dokončovanie, zdobenie, tvarovanie a ďalšie úpravy konečného vzhľadu výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Pracovník vykonáva dokončovanie, zdobenie, tvarovanie a ďalšie úpravy konečného vzhľadu výrobkov v odevnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba vo výrobe odevov a technickej konfekcie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Pracovník vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v odevnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
triedenie a uskladňovanie textilných surovín, materiálov, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Pracovník vykonáva triedenie a uskladňovanie textilných materiálov, polotovarov a hotových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
strojové strihanie a vyrezávanie jednotlivých dielov z textilného materiálu
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Pracovník vykonáva strihanie a vyrezávanie jednotlivých dielov z odevného materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Pracovník vykonáva šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?