Strihač textilu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strihač textilu

Strihač textilu zabezpečuje činnosti na výstupe strihovej dokumentácie, vykresľuje polohy a vyrezáva materiál podľa šablóny. Komplexne zabezpečuje manuálnu ako aj automatickú prácu v strihárni.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08 7532002 - Strihač textilu
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Modelár textilu, odevov, obuvi

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 odevné technológie
 • stupeň EKR 3 druhy pomocných materiálov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 strihová dokumentácia
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 spôsoby a metódy efektívneho polohovania strihov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 strojové strihanie, vyrezávanie a vysekávanie jednotlivých dielcov z textilného materiálu v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
 • stupeň EKR 3 obsluha automatického rezacieho zariadenia
 • stupeň EKR 3 vykresľovanie strihových dielov podľa technologických zásad v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 zostavenie polohového plánu, ručné strihanie dielov a súčastí odevov
 • stupeň EKR 3 prevzatie technickej dokumentácie ku strihanému výrobku a materiálu určeného na strihanie
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie