Strihač textilu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strihač textilu Strihač textilu zabezpečuje činnosti na výstupe strihovej dokumentácie, vykresľuje polohy a strihaním, rezaním alebo vysekávaním oddeľuje podľa šablón diely a súčasti výrobku. Pokladá a vrství materiál, kreslí alebo prenáša strihové polohy. Komplexne zabezpečuje manuálnu ako aj automatickú prácu v strihárni, pričom uplatňuje inovatívne technologické metódy a postupy práce.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2467/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
7532
SK ISCO-08
7532002
ESCO
2447
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
7532002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy pomocných materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strihová dokumentácia
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strihy pre odevy
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy efektívneho polohovania strihov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Budúca
3
inovatívne metódy a postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Budúca
3
metódy a postupy zhotovovania strihov digitálnou technikou
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Budúca
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Budúca
3
prevzatie technickej dokumentácie ku strihanému výrobku a materiálu určeného na strihanie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavenie polohového plánu, ručné strihanie dielov a súčastí odevov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie strihov digitálnou technikou
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Budúca
3
označovanie a kontrola dielov a súčastí po oddeľovaní
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie a vrstvenie textílií
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykresľovanie strihových dielov podľa technologických zásad v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové strihanie a vyrezávanie jednotlivých dielov z textilného materiálu
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha automatického rezacieho zariadenia
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?