Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov

Modelár obuvi samostatne zhotovuje z nákresu návrhára obuvi konštrukciu zvršku a spodku obuvi určitého typu pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby. Pripravuje modelársku dokumentáciu pre jednotlivé vzory obuvi pre celý požadovaný veľkostný sortiment. Pripravuje a overuje podklady na vyhotovenie nových zariadení na výrobu obuvi.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Konštruktér obuvi
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08 7532005 - Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Modelár textilu, odevov, obuvi

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 metódy modelovania a konštrukcie dielcov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby gumovej obuvi
  Špecifikácia:
  Výroba gumovej a koženej obuvi.
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
 • stupeň EKR 4 materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby materiálov v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 4 technologické postupy zhotovovania kožiarskych a obuvníckych výrobkov
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 4 materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
  Špecifikácia:
  druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v obuvníctve
 • stupeň EKR 4 tvorba strihov, šablón a modelov
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
 • stupeň EKR 4 základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 obsluha obuvníckych strojov
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 konštruovanie základného vzoru zvršku obuvi podľa vytvorenej kópie kopyta a tvorba odvodených nových vzorov
 • stupeň EKR 4 spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
 • stupeň EKR 4 vypracovanie konštrukčnej dokumentácie nových vzorov obuvi s výstupmi pre tvorbu šablón, stupňovanie, cenové kalkulácie a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie