Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe

Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe samostatne zhotovuje strihové konštrukcie odevov pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby. Tvorí a modifikuje základnú strihovú dokumentáciu, vykonáva stupňovanie základného strihu do veľkostí, a to ručne ako aj s použitím dostupnej techniky (softvér i hardvér) určenej na tento účel.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08 7532001 - Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Modelár textilu, odevov, obuvi

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
  Špecifikácia:
  Ako základný predpoklad pre daný NŠZ.
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
  Špecifikácia:
  tovaroznalectvo vzhľadom na spôsob technologicého spracovania odevu, technické parametre materiálu (gramáž, zloženie) atď.
 • stupeň EKR 4 druhy pomocných materiálov
  Špecifikácia:
  ovládanie a určovanie pomocných materiálov ako napr. výstužných materiálov, fixačných materiálov, elastických a gumových prúžkov a pod.
 • stupeň EKR 4 odevné návrhárstvo
  Špecifikácia:
  výhodné pre pochopenie trojrozmeru konštrukcie strihu
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie strihov pre odevy
  Špecifikácia:
  Základný predpoklad pre daný NŠZ. Vedomosti aj z oblasti stupňovania základného strihu - tj rozmnožovania základného strihu do jednotlivch veľkostí pomocou prídavkov so znalosťou príslušných veľkostných tabuliek.
 • stupeň EKR 4 odevné technológie
  Špecifikácia:
  ovládanie technológie spracovania odevu vzhľadom na tvorbu konštrukcie - tvarovanie strihovej konštrukcie s ohľadom na možnosti technologického spracovania do strihovej dokumentácie, pridanie prídavkov materiálu atď.
 • stupeň EKR 4 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
  Špecifikácia:
  Chyby a spôsoby rozborov a skúšok textilných materiálov a produktov.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
  Špecifikácia:
  Ovládanie obsahovej stránky používaných systémov kvality a postup dodržiavania noriem z týchto systémov vyplývajúcich.
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 4 veľkostné sortimenty
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 4 posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
  Špecifikácia:
  Posúdenie a spracovanie strihovej dokumentácie podľa kategórie zákazníka, napr. podľa regiónu, vekovej skupiny atď.
 • stupeň EKR 4 spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
  Špecifikácia:
  Rozkreslenie návrhu do technických detailov s vyznačením detailov potrebných pre technické riešenia v konštrukcii strihu a následne v technológii spracovania.
 • stupeň EKR 4 tvarovanie dielov odevov výstužnými materiálmi (žehlením a podlepovaním)
  Špecifikácia:
  Potreba aspoň teoretickej znalosti tvarovania dielov odevu výstužnými materiálmi.
 • stupeň EKR 4 skúšanie rozpracovaných odevov a bielizne na postave zákazníka a rozhodovanie o potrebných úpravách, prípadne skúšanie odevov a bielizne pri úpravách a opravách
 • stupeň EKR 4 konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka
 • stupeň EKR 4 stanovenie spotreby materiálu na ušitie odevov
 • stupeň EKR 4 konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov podľa hodnôt z tabuliek výrobcu odevov
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových odevných modelov
  Špecifikácia:
  základný predpoklad pre daný NŠZ
 • stupeň EKR 4 ovládanie grafických programov v odevníctve
  Špecifikácia:
  Ovládanie grafických programov určených na tvorbu technických nákresov a samotnej strihovej dokumentácie.
 • stupeň EKR 4 kladenie predlôh podľa zadania na výrez na rezacom zariadení
 • stupeň EKR 3 branie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
 • stupeň EKR 3 zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie