Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe samostatne zhotovuje strihové konštrukcie odevov pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby. Tvorí a modifikuje základnú strihovú dokumentáciu, vykonáva stupňovanie základného strihu do veľkostí, a to ručne ako aj s použitím dostupnej techniky (softvér i hardvér) určenej na tento účel.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08
7532001 - Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Modelár textilu, odevov, obuvi

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
Špecifikácia:
Ako základný predpoklad pre daný NŠZ.
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
Špecifikácia:
tovaroznalectvo vzhľadom na spôsob technologicého spracovania odevu, technické parametre materiálu (gramáž, zloženie) atď.
4
druhy pomocných materiálov
Špecifikácia:
ovládanie a určovanie pomocných materiálov ako napr. výstužných materiálov, fixačných materiálov, elastických a gumových prúžkov a pod.
4
odevné návrhárstvo
Špecifikácia:
výhodné pre pochopenie trojrozmeru konštrukcie strihu
4
zhotovovanie strihov pre odevy
Špecifikácia:
Základný predpoklad pre daný NŠZ. Vedomosti aj z oblasti stupňovania základného strihu - tj rozmnožovania základného strihu do jednotlivch veľkostí pomocou prídavkov so znalosťou príslušných veľkostných tabuliek.
4
odevné technológie
Špecifikácia:
ovládanie technológie spracovania odevu vzhľadom na tvorbu konštrukcie - tvarovanie strihovej konštrukcie s ohľadom na možnosti technologického spracovania do strihovej dokumentácie, pridanie prídavkov materiálu atď.
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
Špecifikácia:
Chyby a spôsoby rozborov a skúšok textilných materiálov a produktov.
4
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
Špecifikácia:
Ovládanie obsahovej stránky používaných systémov kvality a postup dodržiavania noriem z týchto systémov vyplývajúcich.
4
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
4
veľkostné sortimenty
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
4
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
Špecifikácia:
Posúdenie a spracovanie strihovej dokumentácie podľa kategórie zákazníka, napr. podľa regiónu, vekovej skupiny atď.
4
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
Špecifikácia:
Rozkreslenie návrhu do technických detailov s vyznačením detailov potrebných pre technické riešenia v konštrukcii strihu a následne v technológii spracovania.
4
tvarovanie dielov odevov výstužnými materiálmi (žehlením a podlepovaním)
Špecifikácia:
Potreba aspoň teoretickej znalosti tvarovania dielov odevu výstužnými materiálmi.
4
skúšanie rozpracovaných odevov a bielizne na postave zákazníka a rozhodovanie o potrebných úpravách, prípadne skúšanie odevov a bielizne pri úpravách a opravách
4
konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka
4
stanovenie spotreby materiálu na ušitie odevov
4
konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov podľa hodnôt z tabuliek výrobcu odevov
4
vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových odevných modelov
Špecifikácia:
základný predpoklad pre daný NŠZ
4
ovládanie grafických programov v odevníctve
Špecifikácia:
Ovládanie grafických programov určených na tvorbu technických nákresov a samotnej strihovej dokumentácie.
4
kladenie predlôh podľa zadania na výrez na rezacom zariadení
4
branie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
3
zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa