Kožušník a opravár kožušín

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kožušník a opravár kožušín zhotovuje a zošľachťuje kožušnícke výrobky a predmety z kožušín, opravuje, upravuje a prepracováva ich.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08
7531002 - Kožušník a opravár kožušín
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Kožušník

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia spracovania kožušín
3
technológia úpravy usní a kožušín
3
technológia výroby kožušinového tovaru
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3
navrhovanie kožušníckych výrobkov
2
technické kreslenie v kožušníckej a brašnárskej výrobe
2
materiály v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
Špecifikácia:
Druhy a vlastnosti kožušín, chyby materiálov, spôsoby rozborov a skúšok.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
3
obsluha kožušníckych automatov
3
žehlenie dielov kožušinových výrobkov
3
ručné a strojové šitie usňových výrobkov
3
opravy kožušinových výrobkov
Špecifikácia:
Resp. výmena častí kožušín pri opravách kožušinových výrobkov.
3
pozdĺžne a priečne umiestňovanie kožušinových dielcov
3
stužovacie práce na kožušinových polotovaroch
3
mechanické úpravy hotových kožušinových výrobkov
Špecifikácia:
Česaním, klepaním, atď.
3
úprava a dohotovanie kožušinových polovýrobkov na kožušinové výrobky
3
účasť a prezentácia kožušinových výrobkov na veľtrhoch, výstavách, v reklame, atď.
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa