Kožušník a opravár kožušín

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kožušník a opravár kožušín

Kožušník a opravár kožušín zhotovuje a zošľachťuje kožušnícke výrobky a predmety z kožušín, opravuje, upravuje a prepracováva ich.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08 7531002 - Kožušník a opravár kožušín
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Kožušník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia spracovania kožušín
 • stupeň EKR 3 technológia úpravy usní a kožušín
 • stupeň EKR 3 technológia výroby kožušinového tovaru
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 2 navrhovanie kožušníckych výrobkov
 • stupeň EKR 2 technické kreslenie v kožušníckej a brašnárskej výrobe
 • stupeň EKR 2 materiály v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
  Špecifikácia:
  Druhy a vlastnosti kožušín, chyby materiálov, spôsoby rozborov a skúšok.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
 • stupeň EKR 3 obsluha kožušníckych automatov
 • stupeň EKR 3 žehlenie dielov kožušinových výrobkov
 • stupeň EKR 3 ručné a strojové šitie usňových výrobkov
 • stupeň EKR 3 opravy kožušinových výrobkov
  Špecifikácia:
  Resp. výmena častí kožušín pri opravách kožušinových výrobkov.
 • stupeň EKR 3 pozdĺžne a priečne umiestňovanie kožušinových dielcov
 • stupeň EKR 3 stužovacie práce na kožušinových polotovaroch
 • stupeň EKR 3 mechanické úpravy hotových kožušinových výrobkov
  Špecifikácia:
  Česaním, klepaním, atď.
 • stupeň EKR 3 úprava a dohotovanie kožušinových polovýrobkov na kožušinové výrobky
 • stupeň EKR 3 účasť a prezentácia kožušinových výrobkov na veľtrhoch, výstavách, v reklame, atď.
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie