Mechanik, opravár textilných a odevných strojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár textilných a odevných strojov

Mechanik, opravár textilných a odevných strojov opravuje, nastavuje a kontroluje technické zariadenia a strojné systémy textilnej alebo odevnej výroby. Demontuje a montuje stroje, diagnostikuje, kontroluje technický stav, identifikuje poruchy, prípadne vykonáva servisné prehliadky či poskytuje servis, opravuje a nastavuje motory, mechanické časti, energetické agregáty strojov a zariadení príslušného typu. Obsluhuje potrebné diagnostické prístroje a opravárenské zariadenie, priebežne kontroluje kvalitu práce a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Nastavovač textilných a odevných strojov
Zoraďovač textilných a odevných strojov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08 7233004 - Mechanik, opravár textilných a odevných strojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 odevné technológie
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 technológia montáže, demontáže a opráv strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy identifikácie porúch strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení pre textilnú výrobu
 • stupeň EKR 3 orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 vedenie technickej dokumentácie textilnej a odevnej výroby
 • stupeň EKR 3 vykonávanie technických skúšok v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 nastavovanie strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 identifikovanie chýb na strojoch a zariadeniach v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž zariadení a strojov v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 obsluha diagnostických prístrojov a opravárenských zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie