Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe, koordinuje a kontroluje činnosť výrobnej dielne, a to úseku povrchovej manipulácie, šitia zvrškov, montáže obuvi, výroby obuvníckych polotovarov a kožiarskej, kožušníckej a galantérnej výrobe. Motivuje zamestnancov k zvyšovaniu produktivity a kvality práce, spolupracuje s predvýrobnými útvarmi organizácie. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov. Vypracováva podklady pre mzdové ohodnotenie pridelených zamestnancov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Majster výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122003 - Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
5
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
5
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Špecifikácia:
Druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
5
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
5
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
5
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
5
technológia šitia zvrškov obuvi
4
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Špecifikácia:
Výroba gumovej a koženej obuvi.
4
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
technológia spracovania kože lúhovaním
4
technológia úpravy usní a kožušín
4
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Špecifikácia:
Vrátane technológie výroby galantérneho (koženého) tovaru, kabeliek a iného brašnárskeho tovaru a kožených rukavíc.
4
technológia spracovania kože
4
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania kožušín
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie operatívnych plánov kožiarskej výroby
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v kožiarskej výrobe
5
kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
5
riadenie technologického úseku kožiarskej výroby
5
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení pre kožiarsku výrobu
5
vedenie prevádzkovej dokumentácie kožiarskej výroby
5
orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
5
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v kožiarskej výrobe
5
koordinácia zvereného prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku v kožiarskej výrobe
5
motivácia a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
5
určovanie optimálneho využívania výrobných kapacít na pracoviskách
5
riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
5
obsluha obuvníckych a gumárenských strojov
4
spracovanie podkladov pre odmeňovanie zamestnancov v obuvníckej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa