Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe, koordinuje a kontroluje činnosť výrobnej dielne, a to úseku povrchovej manipulácie, šitia zvrškov, montáže obuvi, výroby obuvníckych polotovarov a kožiarskej, kožušníckej a galantérnej výrobe. Motivuje zamestnancov k zvyšovaniu produktivity a kvality práce, spolupracuje s predvýrobnými útvarmi organizácie. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov. Vypracováva podklady pre mzdové ohodnotenie pridelených zamestnancov.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Majster výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122003 - Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
 • stupeň EKR 5 materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
 • stupeň EKR 5 technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 5 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
 • stupeň EKR 5 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 5 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 4 technológia šitia zvrškov obuvi
 • stupeň EKR 4 technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
  Špecifikácia:
  Výroba gumovej a koženej obuvi.
 • stupeň EKR 4 materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania kože lúhovaním
 • stupeň EKR 4 technológia úpravy usní a kožušín
 • stupeň EKR 4 technológia výroby kožiarskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane technológie výroby galantérneho (koženého) tovaru, kabeliek a iného brašnárskeho tovaru a kožených rukavíc.
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania kože
 • stupeň EKR 4 technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania kožušín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 zostavovanie operatívnych plánov kožiarskej výroby
 • stupeň EKR 5 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 5 kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
 • stupeň EKR 5 riadenie technologického úseku kožiarskej výroby
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení pre kožiarsku výrobu
 • stupeň EKR 5 vedenie prevádzkovej dokumentácie kožiarskej výroby
 • stupeň EKR 5 orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 5 koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 5 koordinácia zvereného prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 5 motivácia a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
 • stupeň EKR 5 určovanie optimálneho využívania výrobných kapacít na pracoviskách
 • stupeň EKR 5 riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
 • stupeň EKR 4 obsluha obuvníckych a gumárenských strojov
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov pre odmeňovanie zamestnancov v obuvníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie