Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe manažuje, koordinuje a kontroluje činnosť výrobnej dielne, strihárne a fixácie. Vykonáva prípravu a zábeh nových výrobkov a spolupracuje s predvýrobnými útvarmi organizácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122002 - Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby

Kompetencie

tímová práca
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
4
odevné návrhárstvo
4
odevné technológie
4
technológia vyšívania
4
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
4
textilné návrhárstvo
4
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
4
textilné materiály a produkty
Špecifikácia:
Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
4
zhotovovanie strihov pre odevy
3
priemyselné šitie
3
zhotovovanie scénických a krojových odevov
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
4
zabezpečovanie medzipodnikovej kooperácie v textilnej a odevnej výrobe
4
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
4
koordinácia prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku odevnej a textilnej výroby
4
riadiaca, koordinačná, priebežná a námatková kontrolná činnosť podriadených pracovníkov
4
organizácia priebežného prideľovania práce a zabezpečovanie rozpisu zmien pri viaczmennej prevádzke
Špecifikácia:
Organizovanie je jedna zo základných manažérskych funkcií. Organizovanie prostredníctvom majstra určuje ľuďom, ako majú zaisťovať plánované úlohy. Sleduje zároveň cieľ, aby vymedzené činnosti a deľba práce zodpovedali zvolenému kritériu výberu.
4
sledovanie pracovných procesov v textilnej a odevnej výrobe
Špecifikácia:
Jedná sa o veľmi dôležitú činnosť líniového manažéra, prostredníctvom ktorej získava prehľad o priebežnom realizovaní zadefinovaných úloh konkrétneho zamestnanca a tímu s tým, že v prípade zistených odklonov od bežných štandardov v postupe práce prijíma operatívne opatrenia na zmenu stavu.
4
hodnotenie podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
Špecifikácia:
Hodnotenie (verbálne, neverbálne, individuálne a kolektívne) je základom nielen pre mzdovú oblasť a otázky s ňou spojené, ale taktiež a čo je dôležité, aby bol zabezpečený priebežný prehľad o tom, ako zamestnanec a tím ľudí organizácie napredujú, resp. aj stagnujú z pohľadu kvalifikačných a odborných predpokladov. Mimo iného, proces hodnotenia, prostredníctvom hodnotiacich rozhovorov, otvára možnosti na priamu výmenu názorov medzi nadriadeným a podriadeným v rámci vopred stanovených a pre obidve strany známych tém rozhovoru. Predpokladom osoby majstra na zabezpečenie efektívneho výsledku v rámci prípravy a samotného procesu hodnotenia je, aby mal človek okrem dobrých komunikačných zručností, odborný prehľad o právach a povinnostiach hodnoteného zamestnanca, jeho mzdových nárokoch a aby ovplyvňoval pozitívnou energiou, otvoreným prístupom, prostredníctvom zrovnoprávnenia postavenia v tomto procese.
4
spracovanie podkladov na odmeňovanie v textilnej a odevnej výrobe
Špecifikácia:
Odmeňovanie na základe konkrétnych kvantitatívnych a kvalitatívnych výsledkov práce každého ním riadeného zamestnanca. Spravodlivý a prehľadný systém odmeňovania zamestnancov predpokladá, že zamestnanec na pozícii majstra má požadované vedomosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch (Zákonník práce a nadväzujúce predpisy), najmä však o interných predpisoch v oblasti mzdového systému (mzdový predpis, prémiové poriadky, kolektívna zmluva). V rámci zabezpečenia tejto odbornej zručnosti sa očakáva a musí byť zabezpečená nestrannosť, t.j. neprihliada sa na priateľské vzťahy, čím sa predchádza demotivácii zamestnancov a rozporom so zákonom (antidiskriminačný zákon).
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
Špecifikácia:
Predmetná odborná zručnosť predpokladá, že zamestnanec na pozícii majstra má stály prehľad o potrebách konkrétneho technického a technologického vybavenia výrobnej dielne v nadväznosti na konkrétne zaradenie výroby (materiály, doplnky, polotovary, fazóny ...), s čím súvisí dôsledná predpríprava v rámci zmeny aj v personálnom obsadení každého pracovného miesta, vrátane medzioperačného a konečného žehlenia.
4
priebežné nastavovanie a opravy techniky v súčinnosti s údržbou závodu, resp. prevádzky
Špecifikácia:
Odborná zručnosť predpokladá využitie všeobecných poznatkov a možností technického vybavenia v textilnej a odevnej výrobe, poznanie prídavných aparátov viazaných na konkrétny druh pracovnej operácie a špeciálnej úpravy, resp. spracovania základného materiálu, doplnkov a drobnej prípravy (gombíky, nite, zipsy, vypchávky ...).
4
vedenie základnej dokumentácie v textilnej a odevníckej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa