Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe

Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe manažuje, koordinuje a kontroluje činnosť výrobnej dielne, strihárne a fixácie. Vykonáva prípravu a zábeh nových výrobkov a spolupracuje s predvýrobnými útvarmi organizácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122002 - Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
 • stupeň EKR 4 odevné návrhárstvo
 • stupeň EKR 4 odevné technológie
 • stupeň EKR 4 technológia vyšívania
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 4 textilné návrhárstvo
 • stupeň EKR 4 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 textilné materiály a produkty
  Špecifikácia:
  Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie strihov pre odevy
 • stupeň EKR 3 priemyselné šitie
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie scénických a krojových odevov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie medzipodnikovej kooperácie v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 koordinácia prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku odevnej a textilnej výroby
 • stupeň EKR 4 riadiaca, koordinačná, priebežná a námatková kontrolná činnosť podriadených pracovníkov
 • stupeň EKR 4 organizácia priebežného prideľovania práce a zabezpečovanie rozpisu zmien pri viaczmennej prevádzke
  Špecifikácia:
  Organizovanie je jedna zo základných manažérskych funkcií. Organizovanie prostredníctvom majstra určuje ľuďom, ako majú zaisťovať plánované úlohy. Sleduje zároveň cieľ, aby vymedzené činnosti a deľba práce zodpovedali zvolenému kritériu výberu.
 • stupeň EKR 4 sledovanie pracovných procesov v textilnej a odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  Jedná sa o veľmi dôležitú činnosť líniového manažéra, prostredníctvom ktorej získava prehľad o priebežnom realizovaní zadefinovaných úloh konkrétneho zamestnanca a tímu s tým, že v prípade zistených odklonov od bežných štandardov v postupe práce prijíma operatívne opatrenia na zmenu stavu.
 • stupeň EKR 4 hodnotenie podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  Hodnotenie (verbálne, neverbálne, individuálne a kolektívne) je základom nielen pre mzdovú oblasť a otázky s ňou spojené, ale taktiež a čo je dôležité, aby bol zabezpečený priebežný prehľad o tom, ako zamestnanec a tím ľudí organizácie napredujú, resp. aj stagnujú z pohľadu kvalifikačných a odborných predpokladov. Mimo iného, proces hodnotenia, prostredníctvom hodnotiacich rozhovorov, otvára možnosti na priamu výmenu názorov medzi nadriadeným a podriadeným v rámci vopred stanovených a pre obidve strany známych tém rozhovoru. Predpokladom osoby majstra na zabezpečenie efektívneho výsledku v rámci prípravy a samotného procesu hodnotenia je, aby mal človek okrem dobrých komunikačných zručností, odborný prehľad o právach a povinnostiach hodnoteného zamestnanca, jeho mzdových nárokoch a aby ovplyvňoval pozitívnou energiou, otvoreným prístupom, prostredníctvom zrovnoprávnenia postavenia v tomto procese.
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov na odmeňovanie v textilnej a odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  Odmeňovanie na základe konkrétnych kvantitatívnych a kvalitatívnych výsledkov práce každého ním riadeného zamestnanca. Spravodlivý a prehľadný systém odmeňovania zamestnancov predpokladá, že zamestnanec na pozícii majstra má požadované vedomosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch (Zákonník práce a nadväzujúce predpisy), najmä však o interných predpisoch v oblasti mzdového systému (mzdový predpis, prémiové poriadky, kolektívna zmluva). V rámci zabezpečenia tejto odbornej zručnosti sa očakáva a musí byť zabezpečená nestrannosť, t.j. neprihliada sa na priateľské vzťahy, čím sa predchádza demotivácii zamestnancov a rozporom so zákonom (antidiskriminačný zákon).
 • stupeň EKR 4 optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  Predmetná odborná zručnosť predpokladá, že zamestnanec na pozícii majstra má stály prehľad o potrebách konkrétneho technického a technologického vybavenia výrobnej dielne v nadväznosti na konkrétne zaradenie výroby (materiály, doplnky, polotovary, fazóny ...), s čím súvisí dôsledná predpríprava v rámci zmeny aj v personálnom obsadení každého pracovného miesta, vrátane medzioperačného a konečného žehlenia.
 • stupeň EKR 4 priebežné nastavovanie a opravy techniky v súčinnosti s údržbou závodu, resp. prevádzky
  Špecifikácia:
  Odborná zručnosť predpokladá využitie všeobecných poznatkov a možností technického vybavenia v textilnej a odevnej výrobe, poznanie prídavných aparátov viazaných na konkrétny druh pracovnej operácie a špeciálnej úpravy, resp. spracovania základného materiálu, doplnkov a drobnej prípravy (gombíky, nite, zipsy, vypchávky ...).
 • stupeň EKR 4 vedenie základnej dokumentácie v textilnej a odevníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie