Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe

Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe manažuje, koordinuje a kontroluje predvýrobnú, realizačnú a finálnu činnosť spojenú s výrobou polotovarov a výšiviek, určených na kompletizáciu odevných výrobkov. Zabezpečuje technologickú prípravu výroby, normovanie, meranie, prípravu podkladov pre kalkulácie, prípadne realizáciu investícií a údržbu techniky.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy majster odevnej a textilnej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119031 - Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
 • stupeň EKR 4 odevné návrhárstvo
 • stupeň EKR 4 odevné technológie
 • stupeň EKR 4 technológia vyšívania
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie odevnej výroby
 • stupeň EKR 3 priemyselné šitie
  Špecifikácia:
  Činnosť šičky.
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 3 materiály a polotovary v textilnej alebo odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  materiály a polotovary – ich dlhá zdĺhavá a drobná detailná príprava

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie medzipodnikovej kooperácie v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola predvýrobnej, realizačnej a finálnej činnosti spojenej s výrobou polotovarov a výšiviek
 • stupeň EKR 4 koordinácia operatívnych plánov odevnej výroby a prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
 • stupeň EKR 3 zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch
 • stupeň EKR 3 obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
 • stupeň EKR 3 obsluha šijacích strojov v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
 • stupeň EKR 3 šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
 • stupeň EKR 3 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 vedenie technickej dokumentácie textilnej a odevnej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie