Odevný dizajnér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odevný dizajnér

Návrhár odevov prostredníctvom kresby prináša nové modely odevov, navrhuje ich, a to na základe poznania a analýzy nových módnych trendov v oblasti strihových riešení a aktuálnych materiálov. Skúša vzorky odevov na figurínach alebo postavách a podľa potreby ich upravuje.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Módny návrhár
Odevný dizajnér
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08 2163002 - Návrhár odevov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Módny návrhár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 odevné návrhárstvo
  Špecifikácia:
  Vysoká úroveň zvládnutia kresby, prehľad o danej cieľovej skupine, cit pre odhad pri výbere z aktuálnej ponuky strihových a materiálových trendov tak, aby bola uspokojená daná cieľová skupina. Schopnosť zosúladiť vlastnú predstavivosť s technologickými možnosťami výroby a potrebami cieľového trhu, technický a technologický background.
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
  Špecifikácia:
  Ovládanie technického kreslenia včítane kótovania, rozkresľovanie detailov výrobkov a špeciálnych prvkov.
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
  Špecifikácia:
  Ovládanie materiálov na základe ich zloženia, spôsobu a možností technologického spracovania.
 • stupeň EKR 4 materiály pre zhotovovanie dekorácií, druhy, vlastnosti, chyby a spôsoby spracovania
  Špecifikácia:
  Ovládanie širokej škály ozdobných materiálov, prúžkov, prámikov, štrasov, kamienkov a ozdôb.
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby kožušín
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie strihov pre odevy
  Špecifikácia:
  Pochopenie strihovej konštrukcie kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.
 • stupeň EKR 4 odevné technológie
  Špecifikácia:
  Pochopenie odevných technológií kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie scénických a krojových odevov
 • stupeň EKR 4 história odevov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 4 módne trendy v odevoch
  Špecifikácia:
  Neustále samovzdelávanie, prehľad v módnych trendoch odevov a sledovanie vývoja módnych trendov v oblasti odevov a textilných materiálov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
  Špecifikácia:
  Posudzovanie vo vzťahu k typu postavy, veku, regionálnym zvyklostiam, spoločenskému postaveniu a sociálnemu statusu atď.
 • stupeň EKR 4 voľba materiálu vhodného na zhotovovanie odevov
  Špecifikácia:
  Rozlíšenie vhodnosti materiálov podľa druhu odevu.
 • stupeň EKR 4 spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
  Špecifikácia:
  Pochopenie tvorby technického nákresu a popisu vo vzťahu k tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky nakresliť a zhotoviť.
 • stupeň EKR 4 skúšanie rozpracovaných odevov na postave zákazníka a rozhodovanie o potrebných úpravách, prípadne skúšanie odevov pri úpravách a opravách
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhov polotovarov a galantérnych doplnkov pre odevné výrobky
 • stupeň EKR 4 navrhovanie vlastných podôb a úprav scénických kostýmov a krojov
 • stupeň EKR 4 návrh a ručné zhotovovanie prototypu dámskych spoločenských klobúkov, ozdôb a kvetín z textílií a iných materiálov
 • stupeň EKR 4 riadenie návrhárskych a konštrukčných prác v odevnom priemysle
  Špecifikácia:
  Zručnosť riadenia v prípade vedúceho pracovníka návrhárskeho tímu.
 • stupeň EKR 4 orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
  Špecifikácia:
  Pochopenie odevných technológií a pracovných postupov kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.
 • stupeň EKR 4 použitie výstužových materiálov
  Špecifikácia:
  Určenie dielov odevov, u ktorých je potrebné použitie výstužových materiálov (žehlením a podlepovaním).
 • stupeň EKR 3 zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
 • stupeň EKR 3 branie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie