Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravy pozemných komunikácií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest
Samostatný technik správy, prevádzky a údržby ciest
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149015 - Špecialista pre správu a údržbu diaľničnej a cestnej infraštruktúry
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista cestnej dopravy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
5
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
5
štandardy a normy cestnej údržby a prevádzky
7
metódy diagnostiky pozemných komunikácií
7
stavebná dokumentácia na vykonávanie údržby pozemných komunikácií
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy v oblasti výstavby, opráv a údržby cestnej infraštruktúry, predpisy o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry.
7
technické a technicko-kvalitatívne podmienky na vykonávanie prehliadok, údržby a opráv pozemných komunikácií
Špecifikácia:
Ciest, diaľnic, rýchlostných ciest, ich súčastí a príslušenstva.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii na vykonávanie údržby ciest, diaľnic, ich súčastí a príslušenstva
7
zabezpečovanie kontroly enviromentálnej ochrany okolia komunikácií z hľadiska štandardov a noriem cestnej údržby a prevádzky
7
riadenie, organizácia a zabezpečovanie správy pozemných komunikácií
7
riadenie, organizácia a zabezpečovanie prevádzky a údržby pozemných komunikácií
7
plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie efektívnosti finančných prostriedkov vynakladaných na prevádzku, opravy a údržbu pozemných komunikácií
7
vypracovávanie operačných plánov zimnej a letnej údržby pozemných komunikácií
7
vypracovávanie jednotných štandardov pre údržbu a kontrolu technologických postupov údržby pozemných komunikácií
7
vypracovávanie plánov opráv a rekonštrukcií pozemných komunikácií
7
príprava podkladov pre výber zhotoviteľa opráv pozemných komunikácií
7
výkon dozoru údržby a opráv pozemných komunikácií vykonávaných zhotoviteľom
7
kontrola zjazdnosti pozemných komunikácií, kontrola dopravno-bezpečnostného vybavenia a technického stavu komunikácií
7
súčinnosť a spolupráca s organizačnými zložkami správneho orgánu, policajného zboru, zložkami integrovaného záchranného systému
7
príprava podkladov pre zmeny v usporiadaní cestnej siete a pripomienkovanie zmien v koncepcii rozvoja cestnej siete
7
navrhovanie metodiky na výkon a financovanie prevádzky, údržby a opráv pozemných komunikácií
7
navrhovanie koncepcií v oblasti správy majetku cestnej infraštruktúry
7
zabezpečovanie sčítania cestnej dopravy na diaľniciach a cestách
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.