Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe organizuje, riadi a kontroluje činnosti v predvýrobných a výrobných útvaroch spoločnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu usní, kožušín, obuvi, kožiarskych a kožušníckych výrobkov. V rámci organizácie navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje interné normy a predpisy, riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov materiálových vstupov, polotovarov a finálnych produktov, kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality. Analyzuje príčiny a navrhuje nástroje zníženia nekvality a spolupracuje na riešení reklamácií. Zabezpečuje organizáciu školení výrobných pracovníkov v oblasti štandardov kvality (vstupné, priebežné pri zmenách v procesoch). Na základe kontrolných zistení a výsledkov auditov vypracováva hodnotiace podklady a návrh opatrení na zlepšenie riadenia kvality ako podklad pre vrcholový manažment. Sle...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2403/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SK Manažér riadenia kvality v obuvníckej výrobe
SK Vedúci oddelenia riadenia kvality v obuvníckej výrobe
SK Manažér kvality
SK Manažér riadenia kvality v kožiarskej výrobe
SK Vedúci oddelenia riadenia kvality v kožiarskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141013
ESCO
99
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
2141013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Hodnotenie výkonnosti zamestnancov útvaru.
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania štatistických informácií, analýz, rozborov, a hodnotiacich správ
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvoj podnikovej kultúry a metódy vedenia ľudí
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovácia v podniku - nové prístupy v riadení podniku, metódy sledovania a zabezpečovania nových technológií výroby
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti, chyby, kontrola a testovanie kvality.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania usní a kožušín
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby rukavíc rôznych typov, tvaru a veľkosti
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
SATRA štandardy a testovacie metódy
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Medzinárodné normy v oblasti testovania obuvi, CE certifikáty.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy výkonu kontrol v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvojové vízie a ich konkretizácia v podnikových plánoch s dopadom na kreativitu manažmentu v oblasti obuvníckej a kožiarskej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie plánu a harmonogramu auditu
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie plánu auditov a ich realizácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie spôsobov hodnotenia, triedenia kvality a preberacích podmienok v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vplyvu inovatívnych postupov a materiálov na kvalitu v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýzy výsledkov auditov a spracovanie akčných plánov na zlepšenie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie príčin zníženia kvality kožiarskych a obuvníckych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie a aplikácia inovatívnych postupov a metód hodnotenia a riadenia kvality v celom procese výrobnej organizácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie systému riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácia a skúšobníctvo v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie tvorivej iniciatívy zamestnancov s dôrazom na trvalo sa zvyšujúcu kvalifikáciu v oblasti kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?