Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe organizuje, riadi a kontroluje činnosti v predvýrobných a výrobných útvaroch spoločnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu usní, kožušín, obuvi, kožiarskych a kožušníckych výrobkov. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje normy a predpisy, riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych produktov, kontroluje dodržiavanie technických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality. Analyzuje príčiny a navrhuje nástroje zníženia nekvality a spolupracuje na riešení reklamácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141013 - Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kožiarskej, obuvníckej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby kožiarskych výrobkov
7
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Špecifikácia:
Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
7
ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
7
manažment kvality
7
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
Špecifikácia:
Druhy, vlastnosti a chyby.
5
technológia spracovania kože lúhovaním
4
technológia spracovania kožušín
4
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
4
technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
4
technológia výroby kožených rukavíc
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia riadenia kvality, normalizácia a skúšobníctvo v kožiarskej a obuvníckej výrobe
7
orientácia v normách kvality v kožiarskej výrobe
7
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
7
spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
7
stanovovanie spôsobov hodnotenia, triedenia kvality a preberacích podmienok v kožiarskej a obuvníckej výrobe
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii kožiarskej a obuvníckej výroby
7
zisťovanie príčin zníženia kvality kožiarskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
7
koordinácia spracovania technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
7
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v kožiarskej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.