Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe organizuje, riadi a kontroluje činnosti v predvýrobných a výrobných útvaroch spoločnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu usní, kožušín, obuvi, kožiarskych a kožušníckych výrobkov. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje normy a predpisy, riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych produktov, kontroluje dodržiavanie technických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality. Analyzuje príčiny a navrhuje nástroje zníženia nekvality a spolupracuje na riešení reklamácií.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141013 - Špecialista riadenia kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kožiarskej, obuvníckej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológia výroby kožiarskych výrobkov
 • stupeň EKR 7 technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
  Špecifikácia:
  Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
 • stupeň EKR 7 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 5 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
  Špecifikácia:
  Druhy, vlastnosti a chyby.
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania kože lúhovaním
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania kožušín
 • stupeň EKR 4 technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
 • stupeň EKR 4 technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
 • stupeň EKR 4 technológia výroby kožených rukavíc
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia riadenia kvality, normalizácia a skúšobníctvo v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách kvality v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 stanovovanie spôsobov hodnotenia, triedenia kvality a preberacích podmienok v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii kožiarskej a obuvníckej výroby
 • stupeň EKR 7 zisťovanie príčin zníženia kvality kožiarskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
 • stupeň EKR 7 koordinácia spracovania technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v kožiarskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie