Pracovník technickej obsluhy lietadiel

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník technickej obsluhy lietadiel

Pracovník technickej obsluhy lietadiel opravuje, vykonáva údržbu a riadi špecializované mechanizmy leteckej dopravy. Po technickej stránke zabezpečuje prevádzku lietadiel na letisku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 7232 - Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
SK ISCO-08 7232002 - Pracovník technickej obsluhy lietadiel
Divízia SK NACE Rev. 2 Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu Mechanik leteckých motorov a zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
  Špecifikácia:
  Bezpečnostné pravidlá pri vykonávaní činností pozemnej obsluhy lietadiel.
 • stupeň EKR 4 metódy obsluhy a údržby špecializovaných mechanizmov leteckej dopravy
 • stupeň EKR 4 technologické postupy na ťahanie a vytláčanie lietadiel
 • stupeň EKR 4 všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
 • stupeň EKR 4 technologické postupy na napĺňanie lietadiel pitnou vodou
 • stupeň EKR 4 metódy dopĺňania a výmeny prevádzkových a pohonných hmôt
 • stupeň EKR 4 technologické postupy odstraňovania námrazy na lietadlách
 • stupeň EKR 4 všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti lietadiel
 • stupeň EKR 4 technologické postupy údržby a opráv lietadiel v prevádzke
 • stupeň EKR 3 elektrické stroje a prístroje

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 ťahanie a vytláčanie lietadiel
 • stupeň EKR 4 zaisťovanie lietadiel zaisťovacími klinmi
 • stupeň EKR 4 napĺňanie lietadiel pitnou vodou
 • stupeň EKR 4 dopĺňanie a výmena prevádzkových a pohonných hmôt
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
 • stupeň EKR 4 pristavovanie schodov k lietadlám a ich odťahovanie od lietadiel
 • stupeň EKR 4 odstraňovanie námrazy z lietadiel
 • stupeň EKR 4 kontrola a odstraňovanie nečistôt z odbavovacej plochy letiska
  Špecifikácia:
  Pred príletom lietadiel a po ukončení obsluhy lietadiel za účelom zabránenia ich poškodenia nasatím nečistôt do motorov.
 • stupeň EKR 4 pristavovanie a pripájanie pozemného zdroja elektrickej energie k lietadlám, jeho odpájanie a odťahovanie od lietadiel
  Špecifikácia:
  Dodávka elektrickej energie lietadlu na zemi.
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie údržby a opráv technických zariadení
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie BOZP a PO
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri vykonávaní činností pozemnej obsluhy lietadiel.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie