Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve

Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve vykonáva detekčnú kontrolu osôb, vecí a tovaru vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letiska.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Zamestnanec bezpečnostnej ochrany letiska
Zamestnanec detekčnej kontroly
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08 5414010 - Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
Divízia SK NACE Rev. 2 Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu Pracovník SBS

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 cudzí jazyk
  Špecifikácia:
  Základné pokyny cestujúcim v priestore pred detekčnou kontrolou v slovenskom a anglickom jazyku.
 • stupeň EKR 4 bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
 • stupeň EKR 4 všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
  Špecifikácia:
  Zákonné ustanovenia, interné postupy, nariadenia, organizačné normy a smernice pre výkon informačnej a hliadkovej služby za účelom ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku a objektov.
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy zariadení detekčnej kontroly
  Špecifikácia:
  Spôsoby obsluhy RTG, EDS a EDT zariadení.
 • stupeň EKR 4 postupy detekčnej kontroly osôb, vecí a tovaru
 • stupeň EKR 4 pravidlá koordinácie cestujúcich a personálu letiska v priestore pred a počas detekčnej kontroly
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spolupráca s krízovým riadením letiska v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej situácie
  Špecifikácia:
  Príprava cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov na detekčnú kontrolu koordináciou v priestore pred detekčnou kontrolou.
 • stupeň EKR 4 koordinácia cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov počas detekčnej kontroly
  Špecifikácia:
  Usmernenie osôb na správne uloženie príručnej batožiny na dopravníkový pás RTG, usmernenie osôb na priechod cez rámový detektor kovov.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
  Špecifikácia:
  Kontrola motorových vozidiel, mobilných mechanizačných prostriedkov, dodávok tovaru, jedál a nápojov.
 • stupeň EKR 4 detekčná kontrola osôb, vecí a tovaru
  Špecifikácia:
  Vyhľadávanie predmetov a veci, ktoré sú zakázané alebo je po nich vyhlásené pátranie.
 • stupeň EKR 4 kontrola palubných vstupeniek a oprávnení na vstup do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení detekčnej kontroly
  Špecifikácia:
  Obsluha RTG, EDS a EDT zariadení.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie