Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve vykonáva detekčnú kontrolu osôb, vecí a tovaru vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letiska.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Zamestnanec bezpečnostnej ochrany letiska
Zamestnanec detekčnej kontroly
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08
5414010 - Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
Divízia SK NACE Rev. 2
Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník SBS

Kompetencie

rozhodovanie
V
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Špecifikácia:
Základné pokyny cestujúcim v priestore pred detekčnou kontrolou v slovenskom a anglickom jazyku.
4
bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
Špecifikácia:
Zákonné ustanovenia, interné postupy, nariadenia, organizačné normy a smernice pre výkon informačnej a hliadkovej služby za účelom ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku a objektov.
4
spôsoby obsluhy zariadení detekčnej kontroly
Špecifikácia:
Spôsoby obsluhy RTG, EDS a EDT zariadení.
4
postupy detekčnej kontroly osôb, vecí a tovaru
4
pravidlá koordinácie cestujúcich a personálu letiska v priestore pred a počas detekčnej kontroly
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca s krízovým riadením letiska v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej situácie
Špecifikácia:
Príprava cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov na detekčnú kontrolu koordináciou v priestore pred detekčnou kontrolou.
4
koordinácia cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov počas detekčnej kontroly
Špecifikácia:
Usmernenie osôb na správne uloženie príručnej batožiny na dopravníkový pás RTG, usmernenie osôb na priechod cez rámový detektor kovov.
4
dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
Špecifikácia:
Kontrola motorových vozidiel, mobilných mechanizačných prostriedkov, dodávok tovaru, jedál a nápojov.
4
detekčná kontrola osôb, vecí a tovaru
Špecifikácia:
Vyhľadávanie predmetov a veci, ktoré sú zakázané alebo je po nich vyhlásené pátranie.
4
kontrola palubných vstupeniek a oprávnení na vstup do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
obsluha zariadení detekčnej kontroly
Špecifikácia:
Obsluha RTG, EDS a EDT zariadení.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.