Pracovník vybavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník vybavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave

Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave vykonáva komplexné služby obchodného vybavovania cestujúcich a batožín.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Pracovník služieb pre cestujúcich
Pracovník vo výpravni
Referent vybavenia cestujúcich v leteckej preprave
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5111 - Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
SK ISCO-08 5111003 - Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu Stevard

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 vybavovacie systémy
  Špecifikácia:
  Jednotlivých leteckých spoločností.
 • stupeň EKR 4 druhy cestovných dokladov
 • stupeň EKR 4 pravidlá koordinácie cestujúcich pri príletoch a odletoch
 • stupeň EKR 4 všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vybavovanie cestujúcich a batožín, obsluha vybavovacích systémov
 • stupeň EKR 4 práca v pokladni pri predaji leteniek
  Špecifikácia:
  Predaj leteniek, ich vyúčtovanie, vyberanie poplatkov za nadváhu batožín.
 • stupeň EKR 4 koordinácia cestujúcich pri príletoch a odletoch
 • stupeň EKR 4 asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim so zdravotným postihnutím
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií a rád cestujúcim
  Špecifikácia:
  Poskytovanie informácií cestujúcim osobne, prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a elektronickou poštou.
 • stupeň EKR 4 spolupráca s ďalšími prevádzkovými zložkami letiska
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie prevádzky letiska v spolupráci s ďalšími prevádzkovými zložkami letiska.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie