Dispečer letiskovej prevádzky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer letiskovej prevádzky

Dispečer letiskovej prevádzky koordinuje a usmerňuje činnosti leteckých dopravcov v oblasti poskytovania prevádzkových služieb, posudzuje prevádzkyschopnosť letiska a rozhoduje o vyradení nespôsobilých zariadení a letiskových pohybových plôch z prevádzky. Distribuuje prevádzkovým zložkám letiska informácie o procese odbavovania lietadiel a prideľuje letiskové stojiská.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Koordinátor letiskovej prevádzky, Riadiaci letiskovej prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3154 - Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej doprave
SK ISCO-08 3154003 - Dispečer letiskovej prevádzky
Divízia SK NACE Rev. 2 Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu Riadiaci letovej prevádzky

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy dispečerského riadenia leteckej dopravy
 • stupeň EKR 4 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
 • stupeň EKR 4 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 4 všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
 • stupeň EKR 4 predpisy v oblasti medzinárodného civilného letectva
 • stupeň EKR 4 bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príprava správ vedeniu spoločnosti
 • stupeň EKR 4 spolupráca s orgánmi verejnej správy, ochrany prírody a životného prostredia a inými orgánmi a organizáciami
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie a kontrola povrchu letiskových pohybových plôch
 • stupeň EKR 4 evidovanie pohybov lietadiel
 • stupeň EKR 4 spracovanie prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 meranie brzdných účinkov
 • stupeň EKR 4 prideľovanie letiskových stojísk
 • stupeň EKR 4 usmerňovanie činnosti leteckých dopravcov
 • stupeň EKR 4 vyraďovanie nespôsobilých zariadení a letiskových pohybových plôch z prevádzky
 • stupeň EKR 4 rozhodovanie o procesoch odbavovania lietadiel, riadenie pohybu lietadiel po letiskovej ploche, navádzanie na štart a pristátie, vydávanie povolení k pristátiu a vzletu
 • stupeň EKR 4 publikačná činnosť požadovaná leteckými predpismi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie