Skladový majster (vedúci skladu)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Skladový majster (vedúci skladu) riadi prevádzku skladu. Zodpovedá za plánovanie práce skladníkov, kontrolórov v sklade a referentov skladu. Zabezpečuje a kontroluje kvalitu uskutočňovaných skladových operácií. Zodpovedá za technický stav vybavenia skladu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Vedúci skladu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119018 - Skladový majster (vedúci skladu)
Divízia SK NACE Rev. 2
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Skladník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
prezentovanie
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby nakladania s odpadmi
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Špecifikácia:
Vrátane predpisov na protipožiarnu ochranu v sklade.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
Vrátane postupov uloženia reklamovaného tovaru podľa prevádzkových pravidiel.
4
predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
4
spôsoby balenia tovaru
Špecifikácia:
Technologické postupy pre balenie, prebaľovanie a označovanie tovaru v sklade.
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Špecifikácia:
Systémy skladovania, postupy na zaskladnenie a vyskladnenie tovaru podľa logistických systémov, ako napr. FIFO (First In, First Out – Prvý dnu, prvý von) a pod. Postupy na zabezpečovanie racionálneho využívania skladovej kapacity pri realizácii skladových operácií.
4
postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
4
postupy vypĺňania prepravných dokladov pri prijímaní a vydávaní tovaru zo skladu
Špecifikácia:
Napr. nákladný list CMR a pod.
4
postupy skladovania nebezpečného tovaru
4
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
4
stroje a zariadenia používané v skladoch
Špecifikácia:
Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
4
druhy paliet a spôsoby ukladania a upevňovania tovaru na paletách
4
požiadavky na materiálno-technické vybavenie skladu
Špecifikácia:
Požiadavky na rozmery palety, hmotnosť používanej manipulačnej techniky a regálov v sklade, požiadavky na prevádzku a pravidelné kontroly vysokozdvižných vozíkov a inej manipulačnej techniky.
4
technická dokumentácia materiálno-technického vybavenia skladu
Špecifikácia:
Skladových regálov, vysokozdvižných vozíkov, fóliovacích strojov a pod.
4
postupy a predpisy na nakládku a vykládku cestných vozidiel, železničných vozňov a kontajnerov pomocou manipulačnej techniky
4
postupy evidencie tovaru v sklade
Špecifikácia:
Požiadavky na vedenie evidencie podľa interných predpisov v sklade. Predpisy na uchovávanie a archiváciu skladovej evidencie.
4
postupy inventarizácie tovaru v sklade
Špecifikácia:
Postupy účtovnej a fyzickej inventarizácie tovaru.
4
postupy kalkulácie a evidencie nákladov na skladovanie a ďalšie činnosti v sklade
4
systém fakturácie skladových operácií
Špecifikácia:
Postupy používania dohodnutých cien za skladovanie a ďalšie súvisiace výkony a systém fakturácie jednotlivým zákazníkom.
4
postupy monitorovania teploty v sklade
4
informačné systémy v logistike
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
prejednávanie a vybavovanie reklamácií s dodávateľmi, resp. zákazníkmi
Špecifikácia:
Evidovanie reklamácií, ktoré vznikli v dôsledku poškodenia, resp. straty tovaru počas skladovania a predkladanie návrhov na riešenie, vrátane nahlasovania poistnej udalosti príslušnej poisťovni.
4
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Špecifikácia:
Organizovanie a vykonávanie inventúr skladovaného tovaru.
4
riadenie prevádzky skladu
4
zabezpečovanie a kontrola kvality skladových operácií
Špecifikácia:
Vrátane zabezpečovania racionálneho využívania skladovej kapacity pri realizácii skladových operácií.
4
plánovanie práce skladníkov, kontrolórov v sklade a referentov skladu
4
kontrola dodržiavania interných predpisov na prevádzku skladu, pracovných postupov a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v sklade
4
zabezpečovanie pravidelných servisných prehliadok manipulačnej techniky v sklade
4
vystavovanie škodových zápisov vrátane fotodokumentácie za poškodený tovar
4
organizovanie a kontrola starostlivosti o priestory skladu
Špecifikácia:
Organizovanie a kontrola udržiavania poriadku a čistoty v skladových priestoroch.
4
zabezpečovanie deratizácie v sklade
Špecifikácia:
Zabezpečovanie deratizácie v sklade pri skladovaní potravín, resp. krmív podľa požiadaviek zákazníkov podľa zmlúv o skladovaní.
4
spracovávanie podkladov, evidencie a dokumentácie štatistiky a pasportizácie tovarov
4
kontrola uloženia poškodeného alebo reklamovaného tovaru podľa prevádzkových pravidiel
4
spolupráca s pracovníkmi colnej deklarácie a ďalšími pracovníkmi v oblasti logistiky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.