Skladový majster (vedúci skladu)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Skladový majster (vedúci skladu)

Skladový majster (vedúci skladu) riadi prevádzku skladu. Zodpovedá za plánovanie práce skladníkov, kontrolórov v sklade a referentov skladu. Zabezpečuje a kontroluje kvalitu uskutočňovaných skladových operácií. Zodpovedá za technický stav vybavenia skladu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vedúci skladu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119018 - Skladový majster (vedúci skladu)
Divízia SK NACE Rev. 2 Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Skladník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
  Špecifikácia:
  Vrátane predpisov na protipožiarnu ochranu v sklade.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
  Špecifikácia:
  Vrátane postupov uloženia reklamovaného tovaru podľa prevádzkových pravidiel.
 • stupeň EKR 4 predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
 • stupeň EKR 4 spôsoby balenia tovaru
  Špecifikácia:
  Technologické postupy pre balenie, prebaľovanie a označovanie tovaru v sklade.
 • stupeň EKR 4 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 4 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
  Špecifikácia:
  Systémy skladovania, postupy na zaskladnenie a vyskladnenie tovaru podľa logistických systémov, ako napr. FIFO (First In, First Out – Prvý dnu, prvý von) a pod. Postupy na zabezpečovanie racionálneho využívania skladovej kapacity pri realizácii skladových operácií.
 • stupeň EKR 4 postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
 • stupeň EKR 4 postupy vypĺňania prepravných dokladov pri prijímaní a vydávaní tovaru zo skladu
  Špecifikácia:
  Napr. nákladný list CMR a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy skladovania nebezpečného tovaru
 • stupeň EKR 4 čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia používané v skladoch
  Špecifikácia:
  Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
 • stupeň EKR 4 druhy paliet a spôsoby ukladania a upevňovania tovaru na paletách
 • stupeň EKR 4 požiadavky na materiálno-technické vybavenie skladu
  Špecifikácia:
  Požiadavky na rozmery palety, hmotnosť používanej manipulačnej techniky a regálov v sklade, požiadavky na prevádzku a pravidelné kontroly vysokozdvižných vozíkov a inej manipulačnej techniky.
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia materiálno-technického vybavenia skladu
  Špecifikácia:
  Skladových regálov, vysokozdvižných vozíkov, fóliovacích strojov a pod.
 • stupeň EKR 4 postupy a predpisy na nakládku a vykládku cestných vozidiel, železničných vozňov a kontajnerov pomocou manipulačnej techniky
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie tovaru v sklade
  Špecifikácia:
  Požiadavky na vedenie evidencie podľa interných predpisov v sklade. Predpisy na uchovávanie a archiváciu skladovej evidencie.
 • stupeň EKR 4 postupy inventarizácie tovaru v sklade
  Špecifikácia:
  Postupy účtovnej a fyzickej inventarizácie tovaru.
 • stupeň EKR 4 postupy kalkulácie a evidencie nákladov na skladovanie a ďalšie činnosti v sklade
 • stupeň EKR 4 systém fakturácie skladových operácií
  Špecifikácia:
  Postupy používania dohodnutých cien za skladovanie a ďalšie súvisiace výkony a systém fakturácie jednotlivým zákazníkom.
 • stupeň EKR 4 postupy monitorovania teploty v sklade
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v logistike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 prejednávanie a vybavovanie reklamácií s dodávateľmi, resp. zákazníkmi
  Špecifikácia:
  Evidovanie reklamácií, ktoré vznikli v dôsledku poškodenia, resp. straty tovaru počas skladovania a predkladanie návrhov na riešenie, vrátane nahlasovania poistnej udalosti príslušnej poisťovni.
 • stupeň EKR 4 inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
  Špecifikácia:
  Organizovanie a vykonávanie inventúr skladovaného tovaru.
 • stupeň EKR 4 riadenie prevádzky skladu
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie a kontrola kvality skladových operácií
  Špecifikácia:
  Vrátane zabezpečovania racionálneho využívania skladovej kapacity pri realizácii skladových operácií.
 • stupeň EKR 4 plánovanie práce skladníkov, kontrolórov v sklade a referentov skladu
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania interných predpisov na prevádzku skladu, pracovných postupov a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v sklade
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie pravidelných servisných prehliadok manipulačnej techniky v sklade
 • stupeň EKR 4 vystavovanie škodových zápisov vrátane fotodokumentácie za poškodený tovar
 • stupeň EKR 4 organizovanie a kontrola starostlivosti o priestory skladu
  Špecifikácia:
  Organizovanie a kontrola udržiavania poriadku a čistoty v skladových priestoroch.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie deratizácie v sklade
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie deratizácie v sklade pri skladovaní potravín, resp. krmív podľa požiadaviek zákazníkov podľa zmlúv o skladovaní.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie podkladov, evidencie a dokumentácie štatistiky a pasportizácie tovarov
 • stupeň EKR 4 kontrola uloženia poškodeného alebo reklamovaného tovaru podľa prevádzkových pravidiel
 • stupeň EKR 4 spolupráca s pracovníkmi colnej deklarácie a ďalšími pracovníkmi v oblasti logistiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie