Technik v odevnej a textilnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik v odevnej a textilnej výrobe

Technik v odevnej a textilnej výrobe zabezpečuje, organizuje a kontroluje výrobný proces, zavádza progresívne technické riešenia a navrhuje inovačné výrobné postupy a technológie. Vykonáva odborné technické činnosti v oblasti podpory výroby odevov alebo textilu, prípadne rôznych polotovarov a výšiviek, určených na kompletizáciu odevných výrobkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Špecialista v odevnej a textilnej výrobe
Vedúci výroby v odevnej a textilnej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119014 - Technik v odevnej a textilnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 4 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 odevné technológie
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie textilnej výroby
 • stupeň EKR 4 textilné materiály a produkty
 • stupeň EKR 4 odevné stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 materiály a polotovary v textilnej alebo odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 normy a technické podklady v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 metódy organizácie práce v textilnom a odevnom priemysle
  Špecifikácia:
  Ovládanie organizácie práce na všetkých stupňoch výrobného procesu pri výrobe textílií. Ovládanie organizácie práce v odevnej výrobe od individuálnej, skupinovej až po hromadnú výrobu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 4 koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 4 priebežná realizácia a zabezpečovanie uplatňovania napĺňania obsahu všeobecne záväzných a interných predpisov v praktickom živote a dianí organizácie
 • stupeň EKR 4 riadiaca, koordinačná, priebežná a námatková kontrolná činnosť podriadených pracovníkov
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 4 orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 4 optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia operatívnych plánov odevnej výroby
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie odevnej výroby
 • stupeň EKR 4 navrhovanie inovačných postupov a technológií
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov pre kalkulácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie