Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej a kožiarskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej a obuvníckej výrobe riadi, koordinuje a kontroluje činnosť výrobného podniku alebo závodu v kožiarskej a obuvníckej výrobe. Zabezpečuje súčinnosť jednotlivých výrobných a nevýrobných útvarov s cieľom efektívneho plnenia obchodných aktivít, podnikateľského zámeru spoločnosti zvyšovania konkurenčnej schopnosti organizácie na trhu a prosperity. Vedie, motivuje a hodnotí zamestnancov a kontroluje dodržiavanie technologických postupov, právnych predpisov a interných noriem. Zodpovedá za optimálne využívanie pracovných a finančných zdrojov.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321003 - Riadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
  Špecifikácia:
  Zahŕňajúc znalosti o ekonomických ukazovateľoch.
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 manažment malého a stredného podniku
 • stupeň EKR 7 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia výrobných činností na jednotlivých úsekoch výroby
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 určovanie optimálneho využívania výrobných kapacít na pracoviskách
 • stupeň EKR 7 zostavovanie operatívnych plánov obuvníckej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri vypracovaní technickej dokumentácie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania interných mzdových predpisov
 • stupeň EKR 7 koordinácia a riadenie činností menšej organizácie, strategické rozhodnutia
 • stupeň EKR 7 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie