Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe plánuje, organizuje, riadi, vedie, kontroluje a koordinuje činnosť hierarchicky nižšie postavených manažérov, priamo ním riadených pracovníkov a tímy pracovníkov výroby prostredníctvom priamej (verbálnej) a písomnej komunikácie (záznamy z porád, príkazy, opatrenia, e - maily). Presadzuje a zabezpečuje dôsledné napĺňanie strategických cieľov organizácie, prostredníctvom napĺňania operatívnych a podnikateľským plánom stanovených úloh a opatrení, pričom osobne rešpektuje a zabezpečuje napĺňanie obsahu ustanovení aktuálnych technologických predpisov, ekonomických, pracovnoprávnych, mzdových a nadväzujúcich právnych predpisov spojených s ním riadenou činnosťou.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Výrobný riaditeľ v textilnej a odevnej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321002 - Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie textilnej výroby
 • stupeň EKR 7 normy a technické podklady v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 7 spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
 • stupeň EKR 7 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smerice a predpisy
 • stupeň EKR 7 systémy a normy kontroly
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 materiály a polotovary v textilnej alebo odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 odevné stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo textilu, kože a odevov
 • stupeň EKR 4 technológie textilnej a odevnej výroby
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy strategického plánovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 navrhovanie metód kontroly kvality v odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  Priebežné zavádzanie a praktické uplatňovanie kontrolných mechanizmov v systéme prípravy a realizácie výrobného procesu v textilnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 priebežná realizácia a zabezpečovanie uplatňovania napĺňania obsahu všeobecne záväzných a interných predpisov v praktickom živote a dianí organizácie
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a realizácia hodnotiacich - motivačných rozhovorov s podriadenými zamestnancami
 • stupeň EKR 7 hodnotenie podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie a realizácia napĺňania spravodlivého systému odmeňovania a oceňovania zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 riadiaca, koordinačná, priebežná a námatková kontrolná činnosť podriadených pracovníkov
 • stupeň EKR 7 riadenie výrobnej činnosti v celom komplexe odevnej výroby
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie predvýrobných a výrobných činností
 • stupeň EKR 7 príprava, koordinácia a riadenie zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
 • stupeň EKR 7 implementovanie, plnenie a vyhodnotenie plánov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

 • Osvedčenie o absolvovanom školení a o verovaní vedomostí z odprednášanej problematiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, protipožiarnej ochrany.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie