Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu zabezpečuje a vykonáva správu, prevádzku, údržbu a opravy riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov dispečingu vo vodárenstve. Monitoruje, bilancuje a analyzuje technicko-prevádzkový stav riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov a zariadení dispečingu a zabezpečuje ich rozvoj a modernizáciu. Zodpovedá za optimálny chod a bezporuchovú prevádzku riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov dispečingu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník merania a regulácie dispečingu
Technik podpory dispečingu vo vodárenstve
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132012 - Technik podpory dispečingu vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvérové prostredie, operačné systémy
7
informatika
7
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
7
riadiaca technika
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Špecifikácia:
V oblasti vodárenstva.
7
meracia a regulačná technika
Špecifikácia:
V oblasti vodárenstva.
7
spôsoby údržby a opráv riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov dispečingu vo vodárenstve
7
metódy merania prevádzkových veličín
6
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
6
elektrické stroje a prístroje
6
elektronika
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
postupy verejného obstarávania
4
stroje a zariadenia vo vodárenstve
4
princípy riadenia prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií
4
technická dokumentácia vo vodárenstve
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
7
monitoring a diagnostikovanie prevádzky operačných systémov a počítačových sietí
7
diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických zariadení
7
diagnostikovanie porúch automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
7
dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
6
riadenie kontroly, skúšok, revízií, údržby, opráv a dodávateľského servisu riadiacej techniky
6
koordinácia servisu a údržby bežného hardvéru a inej výpočtovej techniky
6
koordinácia a zaisťovanie zmien systému a nových prvkov v programovom a technickom vybavení v nadväznosti na potreby a nové skutočnosti prevádzky
6
dispečerské riadenie a koordinácia činností vo vodárenstve
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
6
participácia na tvorbe koncepcií a plánov rozvoja a modernizácie technických prostriedkov
6
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
4
obsluha a zabezpečovanie technickej prevádzky rádiotelefónnej spojovacej siete elektronických telekomunikačných zariadení
4
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
4
objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
4
čítanie výkresovej dokumentácie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.