Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu

Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu zabezpečuje a vykonáva správu, prevádzku, údržbu a opravy riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov dispečingu vo vodárenstve. Monitoruje, bilancuje a analyzuje technicko-prevádzkový stav riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov a zariadení dispečingu a zabezpečuje ich rozvoj a modernizáciu. Zodpovedá za optimálny chod a bezporuchovú prevádzku riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov dispečingu.

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Technický pracovník merania a regulácie dispečingu
Technik podpory dispečingu vo vodárenstve
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132012 - Technik podpory dispečingu vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 softvérové prostredie, operačné systémy
 • stupeň EKR 7 informatika
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
 • stupeň EKR 7 riadiaca technika
 • stupeň EKR 7 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
  Špecifikácia:
  V oblasti vodárenstva.
 • stupeň EKR 7 meracia a regulačná technika
  Špecifikácia:
  V oblasti vodárenstva.
 • stupeň EKR 7 spôsoby údržby a opráv riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov dispečingu vo vodárenstve
 • stupeň EKR 6 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 6 prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
 • stupeň EKR 6 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 6 elektronika
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 postupy verejného obstarávania
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia vo vodárenstve
 • stupeň EKR 4 princípy riadenia prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia vo vodárenstve
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
 • stupeň EKR 7 monitoring a diagnostikovanie prevádzky operačných systémov a počítačových sietí
 • stupeň EKR 7 diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických zariadení
 • stupeň EKR 7 diagnostikovanie porúch automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 6 dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
 • stupeň EKR 6 riadenie kontroly, skúšok, revízií, údržby, opráv a dodávateľského servisu riadiacej techniky
 • stupeň EKR 6 koordinácia servisu a údržby bežného hardvéru a inej výpočtovej techniky
 • stupeň EKR 6 koordinácia a zaisťovanie zmien systému a nových prvkov v programovom a technickom vybavení v nadväznosti na potreby a nové skutočnosti prevádzky
 • stupeň EKR 6 dispečerské riadenie a koordinácia činností vo vodárenstve
 • stupeň EKR 6 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
 • stupeň EKR 6 participácia na tvorbe koncepcií a plánov rozvoja a modernizácie technických prostriedkov
 • stupeň EKR 4 obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
 • stupeň EKR 4 obsluha a zabezpečovanie technickej prevádzky rádiotelefónnej spojovacej siete elektronických telekomunikačných zariadení
 • stupeň EKR 4 meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
 • stupeň EKR 4 objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 4 čítanie výkresovej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie