Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti) vyhľadáva a lokalizuje skryté poruchy a úniky vody na distribučnej vodovodnej sieti. Vyhľadáva a vytyčuje trasy potrubí pomocou prístrojovej techniky a zakresľuje ich do mapových podkladov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Prevádzkový diagnostik vodovodnej siete
Technik vyhľadávacej a vytyčovacej techniky
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132017 - Technik diagnostikovania distribučnej siete
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
4
montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
4
meracie a ďalšie zariadenia vodohospodárskych sústav vo vodárňach
Špecifikácia:
Zariadenia na diagnostiku a lokalizáciu vodovodnej siete, vrátane meracej a regulačnej techniky.
4
systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
Špecifikácia:
Pri prevádzke verejných vodovodov. Technické normy vo vodárenstve.
4
hydrotechnika
Špecifikácia:
Hydrotechnika a hydraulika.
4
metódy spracovania dát a údajov
Špecifikácia:
Štatistické metódy spracovania výsledkov meraní pri diagnostike a lokalizácii vodovodnej siete. Postupy spracovávania protokolov z obhliadky, lokalizácie porúch a zistených zameraných stavov.
4
geografický informačný systém (gis)
Špecifikácia:
Vo vodárenstve.
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
zásady BOZP a PO
4
technická dokumentácia vo vodárenstve
Špecifikácia:
Výkresy inžinierskych sietí.
4
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
3
elektrotechnika
3
geodézia a kataster nehnuteľností
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
monitoring a vyhodnocovanie stavu distribučnej siete
Špecifikácia:
Analýza a vyhodnocovanie výsledkov meraní pri diagnostike distribučnej siete.
4
vyšetrovanie skrytých únikov vody vo vodovodnej sieti
Špecifikácia:
Vyhľadávanie a lokalizácia skrytých porúch a únikov vody na distribučnej vodovodnej sieti.
4
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
Špecifikácia:
Na diagnostiku a lokalizáciu vodovodnej siete.
4
používanie meracích prístrojov elektrických veličín
Špecifikácia:
Obsluha meracej a regulačnej techniky pri diagnostike a lokalizácii vodovodnej siete.
4
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
4
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí
4
nastavovanie, kalibrácia, ošetrovanie, údržba a bežné prevádzkové opravy meracej techniky a prístrojov na diagnostiku vodovodnej siete
4
participácia na tvorbe plánov opráv a rekonštrukcií, modernizácie a rozvoja verejných vodovodov
4
spracovávanie protokolov z obhliadky, lokalizácie porúch a zistených zameraných stavov na distribučnej sieti
4
zakresľovanie trás potrubí do mapových podkladov
4
dodržiavanie BOZP a PO
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov