Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností

Agent v oblasti správy nehnuteľností zodpovedá za starostlivosť o konkrétne nehnuteľnosti, udržiavanie nájomných vzťahov a zabezpečovanie správy nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach vo fáze výstavby je zodpovedný za komplexné riadenie projektu vo výstavbe až do momentu kolaudácie a obsadenia nehnuteľnosti nájomníkmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Building Manager
Estate Agent
Property manager
Špecialista na správu nehnuteľností
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08 5153004 - Pracovník v oblasti správy nehnuteľností
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti v oblasti nehnuteľností
Príslušnosť k povolaniu Správca objektov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 cenová politika, stanovenie ceny
  Špecifikácia:
  stanovenie ceny prenájmu
 • stupeň EKR 5 pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 6 technické zariadenie budov
 • stupeň EKR 6 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 5 princípy daňovej sústavy
  Špecifikácia:
  Dane z nehnuteľností.
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 6 stratégie využívania zverených nehnuteľností
 • stupeň EKR 5 princípy marketingu
 • stupeň EKR 6 technická dokumentácia
 • stupeň EKR 6 riadenie služieb
 • stupeň EKR 6 štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v katastri nehnuteľností
 • stupeň EKR 6 postupy obchodu s nehnuteľnosťami
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
 • stupeň EKR 6 proces kolaudácie nehnuteľnosti
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
  Špecifikácia:
  Zákon o energetickej hospodárnosti budov č.555/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 6 ekonomika výstavby a stavebníctva
 • stupeň EKR 6 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 6 projektový manažment
  Špecifikácia:
  metódy plánovania a kontroly projektov
 • stupeň EKR 6 právne predpisy o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie odborných softvérových aplikácií
 • stupeň EKR 6 zastupovanie organizácie na rokovaniach s inštitúciami, dodávateľskými firmami
 • stupeň EKR 6 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
  Špecifikácia:
  S firmami dodávajúcimi outsorcing-ové, inžiniering-ové služby.
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie reportov pre majiteľa budov a ďalšie subjekty
 • stupeň EKR 6 sledovanie plnenia rozpočtu projektov
 • stupeň EKR 6 vypracovanie harmonogramu prác
 • stupeň EKR 6 navrhovanie stratégie obsadenia a využitia budovy
 • stupeň EKR 6 udržiavanie vzťahov s nájomníkmi
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie nových nájomníkov
 • stupeň EKR 6 riadenie projektu nehnuteľnosti vo výstavbe
 • stupeň EKR 6 kontrola procesu kolaudácií
 • stupeň EKR 6 stanovovanie cieľov
  Špecifikácia:
  v oblasti správy nehnuteľností
 • stupeň EKR 6 koordinovanie účastníkov realizácie projektov
  Špecifikácia:
  v prípade výstavby novej budovy
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ \"SPRÁVA A ÚDRŽBA BUDOV\" - podľa zákona č. 568/2009Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie