Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Agent v oblasti správy nehnuteľností zodpovedá za starostlivosť o konkrétne nehnuteľnosti, udržiavanie nájomných vzťahov a zabezpečovanie správy nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach vo fáze výstavby je zodpovedný za komplexné riadenie projektu vo výstavbe až do momentu kolaudácie a obsadenia nehnuteľnosti nájomníkmi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Building Manager
Estate Agent
Property manager
Špecialista na správu nehnuteľností
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08
5153004 - Pracovník v oblasti správy nehnuteľností
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Príslušnosť k povolaniu
Správca objektov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
cenová politika, stanovenie ceny
Špecifikácia:
stanovenie ceny prenájmu
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
technické zariadenie budov
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
6
princípy daňovej sústavy
Špecifikácia:
Dane z nehnuteľností.
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
stratégie využívania zverených nehnuteľností
6
princípy marketingu
5
technická dokumentácia
6
riadenie služieb
6
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v katastri nehnuteľností
6
postupy obchodu s nehnuteľnosťami
6
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
6
proces kolaudácie nehnuteľnosti
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Špecifikácia:
Zákon o energetickej hospodárnosti budov č.555/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
ekonomika výstavby a stavebníctva
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
6
projektový manažment
Špecifikácia:
metódy plánovania a kontroly projektov
6
právne predpisy o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie odborných softvérových aplikácií
6
zastupovanie organizácie na rokovaniach s inštitúciami, dodávateľskými firmami
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
Špecifikácia:
S firmami dodávajúcimi outsorcing-ové, inžiniering-ové služby.
6
vypracovávanie reportov pre majiteľa budov a ďalšie subjekty
6
sledovanie plnenia rozpočtu projektov
6
vypracovanie harmonogramu prác
6
navrhovanie stratégie obsadenia a využitia budovy
6
udržiavanie vzťahov s nájomníkmi
6
vyhľadávanie nových nájomníkov
6
riadenie projektu nehnuteľnosti vo výstavbe
6
kontrola procesu kolaudácií
6
stanovovanie cieľov
Špecifikácia:
v oblasti správy nehnuteľností
6
koordinovanie účastníkov realizácie projektov
Špecifikácia:
v prípade výstavby novej budovy
6
kontrola dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ \"SPRÁVA A ÚDRŽBA BUDOV\" - podľa zákona č. 568/2009Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.