Špecialista konštruktér v odevnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista konštruktér v odevnej výrobe

Špecialista konštruktér v odevnej výrobe pripravuje a polohuje výrobnú strihovú dokumentáciu, aj pre prototypy nových fazón, podieľa sa na tvorbe strihových polôh pre cenovú kalkuláciu a výrobu. Zabezpečuje činnosti na výstupe strihovej dokumentácie z CAD systému.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141043 - Špecialista konštruktér v odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista textilnej, odevnej výroby
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
 • stupeň EKR 5 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 5 odevné návrhárstvo
 • stupeň EKR 5 zhotovovanie strihov pre odevy
  Špecifikácia:
  Konštruovanie, modelovanie a stupňovanie strihov.
 • stupeň EKR 5 odevné technológie
 • stupeň EKR 5 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 priemyselné šitie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
 • stupeň EKR 5 vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových odevných modelov
 • stupeň EKR 5 tvorba odevných tvarov, strihov a nomenklatúrnych výrobkov, vrátane ďalších prípravkov do výroby
 • stupeň EKR 5 konštruovanie strihových dielov a súčastí odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka, modelová úprava základného strihu
 • stupeň EKR 5 spracovávanie technického nákresu a technického popisu odevu alebo modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
 • stupeň EKR 5 tvorba strihov jednotlivých dielov kostýmu a bielizne
 • stupeň EKR 5 návrh scénických kostýmov a odevných súčastí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie