Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb

Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb riadi a vedie tím chyžných, ďalšieho upratovacieho personálu a pracovníkov práčovne. Komunikuje s hosťami zariadenia a rieši ich požiadavky. Spolupracuje s recepciou, eviduje a vykonáva inventarizáciu zvereného majetku, tovaru a prostriedkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Manažér housekeepingu
Supervízor housekeepingu
Vedúci prevádzkových a upratovacích služieb
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5151 - Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
SK ISCO-08 5151002 - Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti v oblasti nehnuteľností
Príslušnosť k povolaniu Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne prepisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy inventarizácie
  Špecifikácia:
  Mesačná inventarizácia čistiacich, pracích prostriedkov, posteľnej bielizne, doplnkov a vybavenia kúpeľní.
 • stupeň EKR 4 skladovanie a ochrana materiálu, strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
  Špecifikácia:
  chyžných, upratovacieho personálu, pracovníkov práčovne atď.
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy vedenia a evidencie
  Špecifikácia:
  dochádzky, podkladov pre mzdy, nedostatkov na izbách atď.
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
  Špecifikácia:
  v oblasti ubytovacieho úseku
 • stupeň EKR 4 personálny manažment
  Špecifikácia:
  výber, prijímanie, prepúšťanie personálu
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spolupráca s recepciou a vedením zariadenia
 • stupeň EKR 4 prijímanie sťažností, ich prešetrovanie a zabezpečovanie ich riešenia
 • stupeň EKR 4 monitorovanie technického stavu izieb, upratovacích a čistiacich strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 vedenie pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 komunikácia s hotelovými hosťami a inými oddeleniami zariadenia
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie rozborov príčin reklamácií a ich vyhodnocovanie
 • stupeň EKR 4 kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie o prehliadkach, zistených chybách, navrhnutých opatreniach
  Špecifikácia:
  Prehliadky hotelových izieb, evidencia nedostatkov vo funkčnosti zariadení.
 • stupeň EKR 4 preberanie materiálu
  Špecifikácia:
  Preberanie bielizne, vybavenia a doplnkov kúpeľní, čistiacich a pracích prostriedkov.
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri výbere, prijímaní a prepúšťaní zamestnancov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 organizovanie a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri vypracovávaní ročného rozpočtu
  Špecifikácia:
  v oblasti ubytovacieho úseku
 • stupeň EKR 4 realizácia školení pre nových zamestnancov
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie harmonogramu práce zamestnancov jednotlivých úsekov
  Špecifikácia:
  Služby chyžných, upratovacieho personálu, pracovníkov práčovne, plánovanie upratovania hotelových izieb.
 • stupeň EKR 4 evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovaných evidencií
  Špecifikácia:
  Vedenie pokladničnej evidencie, prehľadu a spôsobu vybavenia objednávok, vedenie evidencie o reklamáciách, sťažnostiach zákazníkov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie