Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie

Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie zodpovedá za realizáciu obchodnej a marketingovej stratégie realitnej kancelárie, koordináciu úkonov súvisiacich s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností. Riadi činnosť realitných maklérov v teréne a ďalších zamestnancov realitnej kancelárie. Zodpovedá za personálnu, finančnú a ekonomickú oblasť, vrátane dosahovania plnenia ročného plánu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Riaditeľ realitnej kancelárie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08 1439003 - Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti v oblasti nehnuteľností
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 4 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 4 manažment
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 pravidlá evidovania zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 kataster nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Na základe získaných údajov identifikovať nehnuteľnosti, overiť vlastníka/ov, zistiť ťarchy - obmedzenia s nakladaním nehnuteľnosti
 • stupeň EKR 4 druhy obchodných zmlúv a postupy ich uzatvárania
 • stupeň EKR 4 princípy marketingu, reklamy a PR
 • stupeň EKR 4 technické zariadenie budov
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby rozpočtov a kalkulácií
 • stupeň EKR 4 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Výber, prijímanie, prepúšťanie administratívneho personálu a maklérov realitnej kancelárie
 • stupeň EKR 4 ekonomika investícií
  Špecifikácia:
  V oblasti nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 právne predpisy z oblasti nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Zákon č.162/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, stanovenie ceny
  Špecifikácia:
  Analýza trhu s nehnuteľnosťami
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s oblasťou nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 3 exekúcia, jej priebeh, dražba
  Špecifikácia:
  Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 572/2002 o dobrovoľných dražbách
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
  Špecifikácia:
  Zákon č.250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa v znení jeho novely, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • stupeň EKR 3 znalecké posudky
  Špecifikácia:
  V oblasti realitnej činnosti
 • stupeň EKR 4 obchodná a marketingová stratégia
  Špecifikácia:
  náležitosti a postupy obchodu s nehnuteľnosťami
 • stupeň EKR 4 povinnosti vlastníkov bytov a budov vyplývajúce z Energetickej certifikácie budov pri prevode nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení novely č.300/2012 Z.z.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 4 maklérska činnosť
  Špecifikácia:
  v oblasti nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 princípy daňovej sústavy, druhy daní
  Špecifikácia:
  Daň z nehnuteľností, Daň z pridanej hodnoty v oblasti nehnuteľností
 • stupeň EKR 6 poznatky o možnostiach financovania bývania formou úverov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
  Špecifikácia:
  So znalcami, advokátmi, notármi, geodetmi, hypotekárnymi poradcami, katastrom nehnuteľností a inými realitnými kanceláriami.
 • stupeň EKR 4 komunikácia a návštevy klientov
  Špecifikácia:
  V oblasti realitnej činnosti. Rady a informácie pri kúpe, predaji alebo prenájme (nehnuteľností a pozemkov), pri znaleckých prácach v odbore stavebníctvo.
 • stupeň EKR 4 zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informačného a konzultačného servisu
  Špecifikácia:
  Dojednávanie obchodných podmienok. Zabezpečovanie znaleckých posudkov. Poradenstvo ohľadom možností financovania kúpy. Príprava zmluvnej dokumentácie. Uzatváranie zmlúv s klientmi. Odovzdávanie nehnuteľností.
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií
  Špecifikácia:
  klientov realitnej kancelárie
 • stupeň EKR 4 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 4 vedenie pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 kontrola, usmerňovanie, hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
 • stupeň EKR 4 vedenie pracovných pohovorov
 • stupeň EKR 4 realizácia obchodných prípadov s kľúčovými klientmi
 • stupeň EKR 4 prezentovanie nehnuteľností záujemcom
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentoch
  Špecifikácia:
  Vo výpisoch z listov vlastníctva, pôdorysoch, katastrálnej mape, geometrických plánoch, územnom pláne.
 • stupeň EKR 4 realizácia školení pre realitných maklérov
 • stupeň EKR 4 prejednávanie a sledovanie plánov/rozpočtov a ich zmien
 • stupeň EKR 4 realizácia obchodnej a marketingovej stratégie realitnej kancelárie
 • stupeň EKR 4 akvizícia nových klientov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 aktívny kontakt a starostlivosť o kľúčových zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 4 koordinácia úloh realitných maklérov pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností a v prípade kľúčových klientov
  Špecifikácia:
  Sprostredkovávanie nákupu, predaja alebo prenájmu nehnuteľností klientom, vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na nákup, sprostredkovanie predaja alebo prenájom, posudzovanie lokality a technického stavu nehnuteľnosti, zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností, zhotovovanie foto-dokumentácie, zabezpečovanie overených podpisov klientov, zabezpečovanie vypracovávania kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o nájme k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, zabezpečovanie vypracovávania geometrického plánu nehnuteľností, zabezpečovanie vypracovania znaleckých posudkov.
 • stupeň EKR 4 koordinácia projektov v portfóliu realitnej kancelárie
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie poskytovania poradenstva v oblasti optimálneho prefinancovania nehnuteľnosti
  Špecifikácia:
  Komunikácia s klientom s cieľom uvedenia do problematiky a v prípade záujmu klienta zabezpečovanie sprostredkovanie poradenstva optimálneho prefinancovania.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát z cudzieho jazyka. viac...
 • Akreditované kurzy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - SORA (Slovenská realitná akadémia), ktoré podporuje aj ARM (Asociácia realitných maklérov).
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny B podľa zákona č.8/ 2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie