Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie zodpovedá za realizáciu obchodnej a marketingovej stratégie realitnej kancelárie, koordináciu úkonov súvisiacich s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností. Riadi činnosť realitných maklérov v teréne a ďalších zamestnancov realitnej kancelárie. Zodpovedá za personálnu, finančnú a ekonomickú oblasť, vrátane dosahovania plnenia ročného plánu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Riaditeľ realitnej kancelárie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
1439003 - Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
4
manažment
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
pravidlá evidovania zmlúv a ďalších dokumentov
3
kataster nehnuteľností
Špecifikácia:
Na základe získaných údajov identifikovať nehnuteľnosti, overiť vlastníka/ov, zistiť ťarchy - obmedzenia s nakladaním nehnuteľnosti
4
druhy obchodných zmlúv a postupy ich uzatvárania
4
princípy marketingu, reklamy a PR
4
technické zariadenie budov
4
princípy tvorby rozpočtov a kalkulácií
4
personálny manažment
Špecifikácia:
Výber, prijímanie, prepúšťanie administratívneho personálu a maklérov realitnej kancelárie
4
ekonomika investícií
Špecifikácia:
V oblasti nehnuteľností
4
právne predpisy z oblasti nehnuteľností
Špecifikácia:
Zákon č.162/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
4
cenové analýzy, stanovenie ceny
Špecifikácia:
Analýza trhu s nehnuteľnosťami
4
právne predpisy súvisiace s oblasťou nehnuteľností
Špecifikácia:
Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
4
exekúcia, jej priebeh, dražba
Špecifikácia:
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 572/2002 o dobrovoľných dražbách
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
Zákon č.250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa v znení jeho novely, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
4
znalecké posudky
Špecifikácia:
V oblasti realitnej činnosti
3
obchodná a marketingová stratégia
Špecifikácia:
náležitosti a postupy obchodu s nehnuteľnosťami
4
povinnosti vlastníkov bytov a budov vyplývajúce z Energetickej certifikácie budov pri prevode nehnuteľností
Špecifikácia:
Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení novely č.300/2012 Z.z.
4
právne predpisy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
maklérska činnosť
Špecifikácia:
v oblasti nehnuteľností
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Špecifikácia:
Daň z nehnuteľností, Daň z pridanej hodnoty v oblasti nehnuteľností
4
poznatky o možnostiach financovania bývania formou úverov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
Špecifikácia:
So znalcami, advokátmi, notármi, geodetmi, hypotekárnymi poradcami, katastrom nehnuteľností a inými realitnými kanceláriami.
4
komunikácia a návštevy klientov
Špecifikácia:
V oblasti realitnej činnosti. Rady a informácie pri kúpe, predaji alebo prenájme (nehnuteľností a pozemkov), pri znaleckých prácach v odbore stavebníctvo.
4
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Špecifikácia:
Dojednávanie obchodných podmienok. Zabezpečovanie znaleckých posudkov. Poradenstvo ohľadom možností financovania kúpy. Príprava zmluvnej dokumentácie. Uzatváranie zmlúv s klientmi. Odovzdávanie nehnuteľností.
4
vybavovanie sťažností a reklamácií
Špecifikácia:
klientov realitnej kancelárie
4
motivácia a hodnotenie zamestnancov
4
vedenie pracovného kolektívu
4
kontrola, usmerňovanie, hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
4
vedenie pracovných pohovorov
4
realizácia obchodných prípadov s kľúčovými klientmi
4
prezentovanie nehnuteľností záujemcom
4
orientácia v dokumentoch
Špecifikácia:
Vo výpisoch z listov vlastníctva, pôdorysoch, katastrálnej mape, geometrických plánoch, územnom pláne.
4
realizácia školení pre realitných maklérov
4
prejednávanie a sledovanie plánov/rozpočtov a ich zmien
4
realizácia obchodnej a marketingovej stratégie realitnej kancelárie
4
akvizícia nových klientov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
aktívny kontakt a starostlivosť o kľúčových zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
4
koordinácia úloh realitných maklérov pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností a v prípade kľúčových klientov
Špecifikácia:
Sprostredkovávanie nákupu, predaja alebo prenájmu nehnuteľností klientom, vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na nákup, sprostredkovanie predaja alebo prenájom, posudzovanie lokality a technického stavu nehnuteľnosti, zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností, zhotovovanie foto-dokumentácie, zabezpečovanie overených podpisov klientov, zabezpečovanie vypracovávania kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o nájme k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, zabezpečovanie vypracovávania geometrického plánu nehnuteľností, zabezpečovanie vypracovania znaleckých posudkov.
4
koordinácia projektov v portfóliu realitnej kancelárie
4
zabezpečovanie poskytovania poradenstva v oblasti optimálneho prefinancovania nehnuteľnosti
Špecifikácia:
Komunikácia s klientom s cieľom uvedenia do problematiky a v prípade záujmu klienta zabezpečovanie sprostredkovanie poradenstva optimálneho prefinancovania.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát z cudzieho jazyka.
    viac...
  • Akreditované kurzy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - SORA (Slovenská realitná akadémia), ktoré podporuje aj ARM (Asociácia realitných maklérov).
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny B podľa zákona č.8/ 2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.