Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby

Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby riadi, koordinuje a kontroluje predvýrobnú, realizačnú a finálnu činnosť v textilnej a odevnej výrobe. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov, na predaji produktov, organizuje a koordinuje realizáciu úloh riadeného útvaru v súčinnosti s ostatnými útvarmi. Zodpovedá za plnenie objednávok podľa plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch v súlade s nastaveným využitím pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí zamestnancov a kontroluje dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, právnych predpisov a interných noriem.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Manažér textilnej a odevnej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141007 - Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista textilnej, odevnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 6 ekonomika a riadenie textilnej výroby
 • stupeň EKR 6 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 6 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 6 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 6 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 6 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 metodické riadenie predvýrobných a výrobných činností
 • stupeň EKR 6 koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 6 koordinácia spracovania technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz predvýrobnej (technológia a konštrukcia) a výrobnej činnosti
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 6 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 6 koordinácia výrobných činností na jednotlivých úsekoch výroby
 • stupeň EKR 6 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 6 riadenie technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu výroby
 • stupeň EKR 6 určovanie optimálneho využívania výrobných kapacít na pracoviskách
 • stupeň EKR 6 koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 5 riadenie technologického úseku odevnej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie