Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe tvorivým spôsobom využíva nové vedecké poznatky pri vývoji nových výrobkov a postupov vo väzbe na možnosti ich budúceho využitia v subjektoch textilnej a odevnej výroby a uplatnenia na domácom a zahraničných trhoch. Zabezpečuje konkrétne procesy nových projektov a systémov textilnej a odevnej výroby. Inovuje existujúce postupy, metódy a procesy výroby textilu a odevov s cieľom posilnenia konkurenčnej schopnosti sektora textilnej a odevnej výroby.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Výskumný a vývojový pracovník
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141006 - Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista textilnej, odevnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 7 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 7 technológie textilnej a odevnej výroby
 • stupeň EKR 7 digitálna tvorba technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 princípy normalizácie, certifikácie a akreditácie v textile a odevoch
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy v textilnej a odevnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 získavanie a analyzovanie vstupných dát pre potreby výskumu a vývoja
 • stupeň EKR 7 aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v spolupráci s hospodárskou praxou
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  s dôrazom na výrobkovú a technologickú inováciu
 • stupeň EKR 7 spracovanie odborných stanovísk, posudkov a expertíz k výskumným úlohám v oblasti textilnej a odevnej výroby
 • stupeň EKR 7 medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 7 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri vývoji nových technológií v textilnej a odevnej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v spolupráci s hospodárskou praxou

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie