Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe tvorivým spôsobom využíva nové vedecké poznatky pri vývoji nových výrobkov a postupov vo väzbe na možnosti ich budúceho využitia v subjektoch textilnej a odevnej výroby a uplatnenia na domácom a zahraničných trhoch. Zabezpečuje konkrétne procesy nových projektov a systémov textilnej a odevnej výroby. Inovuje existujúce postupy, metódy a procesy výroby textilu a odevov s cieľom posilnenia konkurenčnej schopnosti sektora textilnej a odevnej výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Výskumný a vývojový pracovník
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141006 - Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista textilnej, odevnej výroby

Kompetencie

samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
7
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
7
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
7
technológie textilnej a odevnej výroby
7
digitálna tvorba technickej dokumentácie
7
princípy normalizácie, certifikácie a akreditácie v textile a odevoch
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
4
laboratórna technika a laboratórne postupy v textilnej a odevnej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
získavanie a analyzovanie vstupných dát pre potreby výskumu a vývoja
7
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v spolupráci s hospodárskou praxou
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
Špecifikácia:
s dôrazom na výrobkovú a technologickú inováciu
7
spracovanie odborných stanovísk, posudkov a expertíz k výskumným úlohám v oblasti textilnej a odevnej výroby
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej výrobe
7
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
7
spolupráca pri vývoji nových technológií v textilnej a odevnej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
7
vyhodnocovanie výsledkov výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
Špecifikácia:
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v spolupráci s hospodárskou praxou
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa